X

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมอปัญญา กรณีเสียชีวิตจาก COVID-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ “นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์” กรณีเสียชีวิตจาก COVID-19 โดยเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะเสียสละ

9 มีนาคม 2564 ที่ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกเป็นกรณีพิเศษ แก่ นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธ์ ซึ่งเสียชีวิตลงด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะเสียสละ ตลอดระยะเวลา 35 ปี ที่รับราชการที่โรงพยาบาลมหาสารคาม และเมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ยังคงปฏิบัติหน้าที่แพทย์ต่อไปโดยไม่ย่อท้อ นับเป็นแบบอย่างของผู้มีความศรัทธาเชื่อมั่นในความดี มีความรักในวิชาชีพของตน มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ เมื่อนายปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เสียชีวิตลงด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากการปฏิบัติหน้าที่แพทย์อย่างเอาใจใส่ โดยเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนแรกของประเทศไทย ที่เสียชีวิตจากโรคร้ายนี้ จึงทรงสลดพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก แก่นายปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง – อาลัย ‘หมอไทย’ เสียชีวิตจากโควิด คนแรก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

ผู้สื่อข่าวออนไลน์ www.77kaoded.com ประจำจังหวัดมหาสารคาม / สื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม / ผู้ผลิตสื่ออิสระ / Email : [email protected] / LINE : chet7330