เปิดยิ่งใหญ่…ประชุมวิชาการนานาชาติ”ภาคีร่วมใจ เด็กไทยสุขภาพดี” ที่ จ.มหาสารคาม

ประชุม-นานาชาติ-เขตสุขภาพที่7-มหาสารคาม

มหาสารคาม – เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข จับมือ จ.มหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561 “The Third International Conference on Health 2018 : All for Healthy & Smart Kids ภาคีร่วมใจ เด็กไทยสุขภาพดี” นำเสนอผลงานวิชาการกว่า 280 ชิ้น มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย

ที่โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561 “The Third International Conference on Health 2018 : All for Healthy & Smart Kids ภาคีร่วมใจ เด็กไทยสุขภาพดี” ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางวิชาการ และประชาชน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพป้องกัน และควบคุมโรค ตามแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย โดยมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย ภาคีเครือข่ายและประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 1.200 คน

พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้ดีในวันนี้ คือการพัฒนาสังคมคุณภาพที่ดีในอนาคต  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ในแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย  โดยคุณภาพชีวิตของเด็กที่ดีจะนำสู่สังคมที่มีความมั่นคง ทำให้ ประเทศชาติเกิดความมั่งคั่ง และเกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน    ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการระดับชาติ และระดับสากล ได้รับประโยชน์ทางด้านวิชาการที่ทันสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กให้เป็น เด็กดี เก่ง และมีสุข ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางจนถึงปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอวิชาการ โดยการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบ Poster และ Oral Presentation จากหน่วยงานต่างๆ จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต และก่อให้เกิด ประโยชน์ต่องานของผู้ร่วมงาน ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน และวงการสาธารณสุข ทั้งในระดับชาติและระดับสากล ให้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ

ประชุม-นานาชาติ-เขตสุขภาพที่7-มหาสารคาม

ด้านนายเสน่ห์  นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดนำร่องที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนของประเทศมาตั้งแต่ปี 2559 และในปี 2561 มีการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนต่อเนื่อง โดยประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่ เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญาเด็ก สร้างคนมหาสารคามให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ จ.มหาสารคาม ได้รับเกียรติให้เป็นเวทีการประชุม ขับเคลื่อนเรียนรู้ด้านวิชาการ และประสบการณ์ด้านสุขภาพและการพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ตลอดจนนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ อัน จะนำไปสู่การพัฒนาการสาธารณสุขที่ดียิ่งขึ้นไป

ประชุม-นานาชาติ-เขตสุขภาพที่7-มหาสารคาม

สำหรับกิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการประกวดผลงานวิชาการจากทั่วประเทศ โดยการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation และ Oral Presentation รวม 280 เรื่อง ยังจะได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับนานาชาติมาบรรยายพิเศษ อาทิ การสร้างเด็กเพื่ออนาคต : บทเรียนประเทศญี่ปุ่น (Prof.Masayuki Hayashi) มหาวิทยาลัยแพทย์ฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น, นโยบายการพัฒนาเด็ก (Dr.JongHee,Kim) มหาวิทยาลัยปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ อีกทั้งยังได้พบกับการแสดงของเด็กต้นแบบ : น้องแนท แชมป์ The Voice Kids Thailand Season 5 อีกด้วย

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น