X

เวียนเทียนรอบองค์พระใหญ่เช้า!

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาสนำชาวพุทธทำบุญตักบาตรก่อนเวียนเทียน 3 รอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล กลางแจ้งใหญ่ที่สุดในภาคใต้

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายไพโรจน์ จริตงาม รอง ผวจ.นราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส นาวาเอก โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.3 พล.นย/ผบ.ฉก.นย.ทร.ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีพระครูไพโรจน์ ธรรมานุกูล เจ้าคณะตำบลลำภู/เจ้าอาวาสวัดกำแพง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส รวมทั้งพระสงฆ์จำนวน 39 รูป และได้แสดงพระธรรมเทศนาโดยให้ประชาชนนำพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติในชีวิต


โดยนายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.นราธิวาส ประธานในพิธีได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ผู้ร่วมพิธีกล่าวตาม ประธานในพิธี ถวายเครื่องสักการะ เจ้าหน้าที่นำพานดอกไม้จากประธานสงฆ์ไปวางที่หน้าโต๊ะหมู่ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ทุกคนสมาทานศีล ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องในวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565


ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา และนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ และจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อปลุกจิตสำนึกคนในชาติให้ยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้มิติทางศาสนา เพื่อให้ประชาชนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้น อีกทั้งได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติสร้างคุณความดี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป


จากนั้นในเวลา 08.30 น.ได้มีพิธีเวียนเทียน 3 รอบฐานองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งที่งดงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยพระพุทธรูปทักษิณมิ่งมงคลสีทององค์นี้ ประดิษฐานในปางปฐมเทศนาขัดสมาธิเพชรอยู่บนยอดเขา มีพุทธลักษณะตามแบบศิลปะสกุลช่างอินเดียตอนใต้


สำหรับวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน