X

ศูนย์วิทย์นราฯขับเคลื่อนโครงการศูนย์วิทย์ก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพ Science@home

นราธิวาส-ศูนย์วิทย์นราฯขับเคลื่อนโครงการศูนย์วิทย์ก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพ Science@home มหกรรมวิชาการแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

วันนี้ (14 มิถุนายน 2565) ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เป็นประธานจัดโครงการศูนย์วิทย์ก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพ Science@home งานมหกรรมวิชาการแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2565 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตลอดจนนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยมีนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวันราธิวาส  ครู กศน.ในจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ตลอดจนนักเรียน นักศึกษากศน.จ. นราธิวาส กศน.จ.ปัตตานี และกศน.จ.ยะลาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหน่วยงานที่เปิดพื้นที่ให้โอกาสแก่นักเรียนในระบบ นอกระบบ และประชาชน ได้แสดงศักยภาพ ความสามารถ ผลงานนวัตกรรมยังน้อย การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้น ดังนั้นจึงเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาเยาวชนอันเป็นพลังของประเทศ โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าอย่างเต็มศักยภาพ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือนำวิทยาศาสตร์สู่ชีวิตประจำวันในทุกครอบครัว ดังนั้นเพื่อให้เยาวชนทุกสังกัดได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีขึ้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน ศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกสังกัด ได้แสดงทักษะความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เทคโนโลยี โดยจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 ณ อาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส


ด้าน ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนราธิวาสได้จัดโครงการศูนย์วิทย์ก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพ Science@home มหกรรมวิชาการแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2565 โดยมีมหกรรมวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่ สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะประกอบไปด้วยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์โรบอต การประกวดโครงงานนักศึกษา กศน. 2 ประเภท ประกอบด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม และโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะ ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ซึ่งนอกจากโครงงานแล้วยังจะมีกิจกรรมในเรื่องของการให้ความรู้และชมท้องฟ้าจำลอง ซึ่งท้องฟ้าจำลองที่จังหวัดนราธิวาสมีขนาดใหญ่สุดของภาคใต้ และมีระบบการฉายที่ทันสมัย อย่างโดยนักเรียน นักศึกษาก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้ ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อร่วมกันพัฒนาต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน