X

ลงแขกเกี่ยวข้าว-วิถีพหุวัฒนธรรม

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส จับมือพุทธ-มุสลิม ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวิถีพหุวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (1 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น.ที่แปลงนา หมู่ที่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวิถีพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.นราธิวาส นายอำเภอตากใบ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตากใบ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส 93 ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ผู้นำท้องที่และประชาชนไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด


สำหรับกิจกรรมสืบสานวิถีพหุวัฒนธรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว” ในวันนี้ เกิดขึ้นโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมสืบสานวิถีพหุวัฒนธรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว” ขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูรักษาประเพณีอันสวยงามในการร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสังคมพหุวัฒนธรรมของพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่


ซึ่งมีมาตั้งแต่อดีต ซึ่งสังคมพหุวัฒนธรรมไม่ใช่มีแค่เรื่องเกี่ยวข้าว ดํานา ยังมีเรื่องราวต่างๆอีกหลายกิจกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนได้ทิ้งไว้เป็นมรดกให้เราได้สืบสานต่อไป เพราะถือเป็นเครื่องมือสําคัญของกระบวนการสร้างความรัก ความร่วมมือ ความสามัคคี ที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของการอยู่ร่วมกันในการสร้างสังคมให้เกิดความผาสุกได้ และเป็นพลเมืองในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม กระตุ้นให้เกิดกลไกการจัดการ ชุมชนตามธรรมชาติ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศักยภาพผู้นํา และประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ทรัพยากร ภูมิปัญญาและวิถีชุมชน


พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน และพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นำมาสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่แท้จริงในสังคม


ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟู รักษาวิถีลงแขกเกี่ยวข้าวและการทํานาโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สู่แนวคิดความเป็น “พลเมืองไทย ในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม” น้อมนําศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างให้ทั้ง 2 ศาสนาได้มีความรักความสามัคคีกันได้ ผลผลิตข้าวนำมาบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้แก่พี่น้องเกษตรกร


อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของบรรพชนรุ่นก่อนให้คนรุ่นหลังหรือรุ่นปัจจุบันได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันต่อไป นับว่าเป็นสิ่งที่ดี และที่สำคัญคือได้สร้างความมีส่วนร่วม ความสามัคคีปรองดองระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมสืบไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน