X

“ศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 22

นราธิวาส-“ศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 22 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สืบสานงานพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน บนฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal”

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 22 ภายใต้ชื่องาน “สืบสานงานพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน บนฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal” ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27–29 กันยายน 2564 โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นายแวฮามะ บากา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ทางด้านนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เปิดเผยว่า การจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 และในปี 2564 นับเป็นปีที่ 22 ของการจัดงาน โดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “สืบสานงานพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน บนฐานวิถีชีวิตใหม่ New normal” อีกทั้งเป็นครั้งแรกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มีการจัดงานในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New normal) โดยได้กำหนดแนวทางการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM และเผยแพร่การถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟสบุ๊ค (Facebook Live) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในปัจจุบัน อีกด้วย


สำหรับการจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ภายใต้ชื่องาน “สืบสานงานพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน บนฐานวิถีชีวิตใหม่ New normal” ครั้งที่ 22 นี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ภายในงานหลากหลายรูปแบบตลอดระยะเวลาการจัดงาน ประกอบด้วยการปาฐกถาในหัวข้อ “สืบสาน รักษาและต่อยอดประสบการณ์ในการสนองพระราชดำริ” การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “New normal การปรับตัวให้เข้ากับภูมิสังคมที่เปลี่ยนแปลง” รับชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟสบุ๊ค (Facebook live) “Visual Tour เปิดบ้าน ตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” รับชมการ Talk Show “อยู่ดี มีสุข ในยุค Covid พิชิตเมือง” การเสวนา หัวข้อ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทองฯกับทิศทางการขับเคลื่อนงานบนฐานวิถีชีวิตใหม่ New normal” และรับชมคลิปวีดีโอผลสำเร็จการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟสบุ๊ค (Facebook live) หัวข้อ “สืบสานงานพ่อ สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่ สู้ภัยวิกฤติ”

ทั้งนี้กิจกรรมในแต่ละวันประกอบด้วย
-วันที่ 27 กันยายน 2564 ประกอบด้วย การปาฐกถาหัวข้อ “สืบสาน รักษา และต่อยอดประสบการณ์ในการสนองพระราชดำริ” การบรรยายพิเศษหัวข้อ “New normal การปรับตัวให้เข้ากับภูมิสังคมที่เปลี่ยนแปลง” ทั้งนี้ได้มีการจัดอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น ซูม (ZOOM) หลักสูตรที่ 1 การปลูกและขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร
หลักสูตรที่ 2 การปลูกและขยายพันธุ์บอนสี จัดอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น ซูม (ZOOM) หลักสูตรที่ 3 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับอย่างง่ายและหลักสูตรที่ 4 การทำสบู่เหลวล้างมือ.
-วันที่ 28 กันยายน 2564 ประกอบด้วย รับชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟสบุ๊ค (Facebook live) “Visual Tour เปิดบ้านตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” และรับชมการ Talk Show “อยู่ดี มีสุขในยุค Covid พิชิตเมือง”
-วันที่ 29 กันยายน 2564 ประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กับทิศทางการขับเคลื่อนงานบนฐานวิถีชีวิตใหม่ New normal” และรับชมคลิปวีดีโอผลสำเร็จการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟสบุ๊ค (Facebook live) หัวข้อ “สืบสานงานพ่อ สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่ สู้ภัยวิกฤต”

โดยในช่วงของการจัดงานจัดให้มีการอบรมอาชีพสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทั้งในด้านพืช สัตว์และประมง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ จำนวน 12 หลักสูตร เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า การทำปลานิลส้ม การทำระบบน้ำแบบประหยัด (แอร์แว) และการประกอบชุดผักยกแคร่อย่างง่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแจกกล้าไม้ฟรีให้แก่ผู้สนใจ ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์รับกล้าไม้ฟรีอีกด้วย

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต่ำกว่า 200 คนต่อวัน โดยเป้าหมายอาทิ คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ คณะปฏิบัติการศูนย์สาขาของศูนย์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาขาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส สื่อมวลชน โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ โรงเรียนในพื้นที่ขยายผลอื่นๆ เกษตรกรศูนย์เรียนรู้ เกษตรกรตัวอย่าง เกษตรกรเครือข่าย เกษตรกรในพื้นที่ขยายผล ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ทางเพจศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับการใช้แอพพลิเคชั่น Zoom ได้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน