X

เด็กนราธิวาสยุค New Normal ! หลังจังหวัดเลื่อนเปิดเรียนแบบ On Site

นราธิวาส-เด็กนราธิวาสยุค New Normal ! หลังจังหวัดเลื่อนเปิดเรียนแบบ On Site ออกไปอีกเป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2564


จังหวัดนราธิวาสเป็น 1 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส่งผลให้ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทต้องปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบ On site ซึ่งเรียนที่โรงเรียน ต้องงดใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และหันมาปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบใหม่ยุค New Normal ทั้ง On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และ On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่นๆ


ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการเปิดเรียนแบบปกติ On Site ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จากเดิมที่กำหนดให้เลื่อนไปจนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เป็นให้เลื่อนไปจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และเปิดเรียนแบบปกติ On Site ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 3288/2564 หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา 51 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548


สำหรับบรรยากาศการเรียนในยุค New Normal ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผู้ปกครองถือเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันขันน็อตการเรียนของลูกหลานในระบบที่ทันสมัยกว่าเดิมเป็นทวีคูณ ให้สามารถปรับตัวให้ทัน เพื่อไม่ให้กระทบกับผลการศึกษาของเยาวชนชายแดนใต้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน