ศบค.จ.นราธิวาสอนุมัติเปิดแล้ว! เส้นทางเขตรอยต่อ ต.เรียง และ ต.สาวอ อำเภอรือเสาะ

นราธิวาส-ศบค.จ.นราธิวาสอนุมัติเปิดแล้ว! เส้นทางเขตรอยต่อ ต.เรียง และ ต.สาวอ อำเภอรือเสาะ ที่เชื่อมต่อกับ ต.บาลอ อำเภอรามัน จ.ยะลา โดยขอความร่วมมือภายใต้มาตรการ DMHTT

สืบเนื่องจากที่นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ นธ 0817/2131 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เพื่อขออนุญาตเปิดสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ในพื้นที่เขตรอยต่อตำบลเรียงและตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสกับตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ประกอบกับคำสั่งจังหวัดยะลาที่ได้ทำการเปิดสถานที่เสี่ยงตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ดังกล่าวคลี่คลายแล้ว จึงต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ได้สัญจรไปมาโดยใช้เส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติ หลังจากถูกปิดตายการเดินทางตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 2597/2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่องปิดสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ไปก่อนหน้านี้


ล่าสุดในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส (ศบค.นธ.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ได้อนุมัติให้เปิดเส้นทางดังกล่าวตามที่เสนอ พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข และให้ติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอรือเสาะและอำเภอรามัน


นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวว่า ภายหลังได้รับการพิจารณาอนุญาตให้เปิดเส้นทางได้ จึงเข้าทำการรื้อถอนแท่งปูนออกจากเส้นทางและทำความสะอาดถนนให้มีความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ส่วนแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส-19 ในอำเภอรือเสาะ ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยในพื้นที่ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน ขณะที่มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 36 ราย รักษาหายสะสมจำนวน 33 ราย เสียชีวิต จำนวน 1 ราย และกำลังอยู่ระหว่างรักษาตัวจำนวน 2 ราย

อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางศูนย์ EOC.Covid-19 อำเภอรือเสาะยังจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ยึดหลักมาตรการ DMHTT
เช่น การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง ล้างมืออย่างเคร่งครัดเพื่อให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของอำเภอรือเสาะเป็น “0” โดยเร็วที่สุด

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน