X

ผู้ว่าฯนราธิวาสลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานการทำนาต่อยอดสู่คนรุ่นใหม่

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาสลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานการทำนาต่อยอดสู่คนรุ่นใหม่ น้อมนำตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณแปลงนาข้างโรงเรียนบ้านทำเนียบ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมการทำนา” กิจกรรมเกี่ยวข้าวสามัคคีของโรงเรียนบ้านทำเนียบ โดยมีนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส พันเอกยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 นายปัญจะ ไชยศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทําเนียบ นางภาวนา เสาร์ศรีอ่อน นายกสโมสรโรตารี่ จ.นราธิวาส เกษตรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน


สำหรับการทำนาข้าวของโรงเรียนบ้านทำเนียบ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินทรงงาน ณ  โรงเรียนบ้านทำเนียบ  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเกิดทักษะในการทำนา รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและของชาติไทยในฐานะเป็นเมืองแห่งการกสิกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี การมีจิตอาสา สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ รวมทั้งขับเคลื่อนพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติปีการศึกษา 2563 โดยโรงเรียนบ้านทำเนียบได้ดำเนินการทำนำในพื้นที่จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ ได้รับการสนับสนุนความรู้การทำนาจากปราชญ์ชาวบ้าน ได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาสรวมถึงหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ ทั้งในระดับตำบล ระดับอำเภอและระดับจังหวัดและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเครื่องสีข้าวขนาดเล็กให้กับโรงเรียนบ้านทำเนียบ ทำให้โรงเรียนมีความพร้อม มีความเข้มแข็งในการดำเนินโครงการ นักเรียนได้เรียนรู้แบบองค์รวมและเกิดทักษะจากการลงมือปฏิบัติด้วยตัวนักเรียนเอง

ซึ่งการจัดงานในวันนี้จะมี 2 รูปแบบ คือมีการแข่งขันเกี่ยวข้าวโดยใช้เครื่องมือเก็บเกี่ยวทั้งสองประเภท คือใช้แกะ และใช้เคียว อีกรูปแบบหนึ่งคือการเกี่ยวข้าวสามัคคี หรือการลงแขก ซึ่งระหว่างการเก็บเกี่ยวจะมีวงดนตรีขับกล่อมบรรเลงเพลงเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การทำนาถือได้ว่า เป็นอาชีพสำคัญของคนไทยมาแต่โบราณกาล เนื่องจากคนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก เป็นแหล่งผลิตสารอาหารคาร์โบไฮเดรตที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารของคนในชาติและของโลก จึงมีคำกล่าว ยกย่องความสำคัญของผู้ที่ทำนาว่า“เป็นกระดูกสันหลังของชาติ” ซึ่งความสำคัญของการทำนาได้ก่อให้เกิดความมั่นคงของชาติทางอ้อม กล่าวคือ ทำให้เกิดความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ เสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือที่เรียกว่า”การลงแขก” และที่สำคัญคือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่คู่กับชาติไทยต่อไป”

อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนบ้านทำเนียบได้ปลูกข้าวพันธุ์ซีบูกันตังหรือข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดยเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นระยะเวลา 120 วัน และทำการเก็บเกี่ยวข้าวในวันนี้ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีการแสดงในน้ำมีปลาในนามีข้าวโดยเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านทำเนียบ การแข่งขันการเกี่ยวข้าว รวมถึงพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ให้แก่นักเรียนเรียนดีโดยสโมสรโรตารี่จังหวัดนราธิวาส และได้ร่วมกันเกี่ยวข้าวสามัคคีเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนได้อีกด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน