เสริมเขี้ยวเล็บกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านที่โก-ลก

นราธิวาส-เสริมเขี้ยวเล็บกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านที่โก-ลก รู้เท่าทันยุทธวิธีฝ่ายตรงข้าม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันราษฏรอาสาหมู่บ้าน อําเภอสุไหงโกลก ณ ที่ทำการ อรบ. สุไหงโกลก บ้านตันหยงมะลิ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส โดยมีพันเอกยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151/ หัวหน้าคณะทำงานฯที่ 3 พันโททวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 เจ้าหน้าที่ตำรวจ และสมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน อ.สุไหงโกลกเข้าร่วมในพิธี

โดยการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีทั้งหมด 26 รุ่น จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 ในพื้นที่ 3 จชต.คือ จ.ปัตตานี ยะลาและนราธิวาสรวมทั้ง 4 อำเภอของ จ.สงขลา ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกรุ่นละ 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรอบรู้เท่าทันยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้าม การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย รวมทั้งการแก้ไขปัญหากรณีถูกลอบทำร้าย สามารถใช้อาวุธปืนประจำกายได้อย่างคล่องแคล่ว โดยสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อมีเหตุการณ์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการประยุกต์ และขยายผล รับทราบถึงแผนการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านของตนเอง รวมทั้งความสำนึกในหน้าที่ของการเป็นราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน เสริมสร้างวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รู้จักเคารพสิทธิผู้อื่น สร้างความคุ้นเคยและให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ที่สำคัญจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความหวงแหนในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันจะเป็นพลังความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นพลตรี ไพศาล หนูสังข์ ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนอาวุธศึกษา (ปืนลูกซองและปืนพก) พร้อมทั้งสาธิตการยิงปืนลูกซองให้แก่สมาชิก อรบ.อีกด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน