X

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดค่าย”หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้”

นราธิวาส-สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดค่าย”หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้” เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาด้านอากาศยาน “โดรน” ให้เด็กและเยาวชนชายแดนใต้

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 กันยายน 2563 ที่หอประชุมจำลอง ศรีเลขา โรงเรียนนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน”หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ ประจำปี 2563 โดยมีนายสราวุธ  เดชมณีรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ คณะวิทยากร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 5 จังหวัดกว่า 500 คนร่วมพิธีในครั้งนี้

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาการศึกษาพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้มอบหมายให้โรงเรียนนราธิวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 ดำเนินการจัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน “หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้” ประจำปี 2563 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาด้านอากาศยาน “โดรน” ให้แก่เด็กและเยาวชนชายแดนใต้ โดยอบรมเชิงปฎิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโดรนหลายลำ (Multi-Drone) เพื่อให้เด็กและเยาวชนชายแดนใต้ได้มีความรู้และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ และต่อยอดไปสู่การสร้างอากาศยานที่มีสมรรถนะสูงขึ้น โดยในวันการจัดการอบรมในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคุณครูผู้ควบคุมทีมและนักเรียน จำนวน 100 ทีม รวม 300 คน  มาจากจังหวัดนราธิวาส 25 ทีม ปัตตานี 53 ทีม ยะลา 16 ทีม สงขลา 5 ทีม และสตูล  1 ทีม ดำเนินการระหว่างวันที่ วันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมจากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย

ด้านนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การจัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ให้กับเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ.2554โดยดำเนินการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมอากาศยาน วิทยาศาสตร์การบิน และส่งเสริมการประดิษฐ์เครื่องบินจำลองวิทยุบังคับให้กับเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนชายแดนใต้ ได้มีโอกาสเรียนรู้ เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการทางกลศาสตร์ซึ่งเป็นความรู้ด้านอากาศยานขั้นพื้นฐาน ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถเคลื่อนไหวได้ บินได้ ควบคุมได้ด้วยวิทยุบังคับ และเพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาต่อยอดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปสู่การสร้างและพัฒนา   เพื่อประโยชน์ในการใช้งานในอนาคต อีกทั้งยังต่อยอดไปสู่การสร้างอากาศยานที่มีสมรรถนะสูงขึ้น สามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ และสามารถรองรับภารกิจในโครงการต่างๆ ได้ ถือว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาศาสตร์อากาศยานอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้รับการส่งเสริม การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ทางกลศาสตร์จากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับแรงกระทำ กฎ แรงโน้มถ่วง และวิทยาศาสตร์การบิน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในโครงการต่างๆ มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ได้ฝึกฝนสมาธิ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมมือร่วมใจกัน สนับสนุนกิจกรรมนี้ให้บรรลุตามเป้าหมาย อันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในด้านการศึกษา ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศชาติสืบไป

ขณะที่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล ผู้เข้ารับการอบรมกนูน้อยจ้าวเวหา โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1โดรนแปลอักษร เผยว่า ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมในครั้งนี้สามารถนำไปต่อยอดในด้านการเกษตร ในด้านการศึกษาสามารถเอาไปสอนน้องๆให้ได้รับความรู้ โดยใช้โดรนในการสำรวจพื้นที่การเกษตร ซึ่งล่าสุดได้ใช้โดรนในการแปลอักษรวันที่ 13 ตุลาคม ที่สนามหลวงด้วย

ด้านทีมครูสมาทร์โดรนชายแดนใต้ กล่าวว่า ในนามครูโดรนชายแดนใต้ต้องขอขอบคุณสมาคมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับที่ได้เปิดโอกาสได้มีส่วนร่วมในการอบรมเป็นปีที่ 3ที่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 ที่ให้การสนับสนุนครูแม่ไก่ในการอบรมและสามารถนำความรู้ในการคำนวณเพื่อประยุกต์ใช้โดรนเข้ากับโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้เด็กชายแดนใต้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นความภาคภูมิใจของเด็กชายแดนใต้อีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน