นราธิวาสเปิดตลาดเกษตรกรรวมใจสู้ภัยโควิด-19

นราธิวาส-นราธิวาสเปิดตลาดเกษตรกรรวมใจสู้ภัยโควิด-19 ส่งเสริมการตลาด เปิดพื้นที่ให้ประชาชน และเกษตรกรนำพืชผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในราคาประหยัด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดบริเวณหน้าแขวงทางหลวงนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรกรรวมใจสู้ภัยโควิด 19 โดยมีนายเทอดศักดิ์ รัญจวน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเกษตรในพื้นที่และประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับเกษตรกร ให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพแหล่งขายตรง (Direct Sale) และเพื่อเป็นแหล่งซื้อสินค้าคุณภาพสำหรับผู้บริโภค โดยตลาดเกษตรกร (Famer Market) จังหวัดนราธิวาส ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เปิดตลาดทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 10.00 น.- 18.00 น. และได้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยกลุ่มบุคคลที่นำผลผลิตมาจำหน่าย ประกอบด้วย เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัด เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มเกษตรกร สมาชิกในฟาร์มตัวอย่าง กลุ่มเกษตรกรในชุมชนรอบๆฟาร์มตัวอย่าง และกลุ่มแม่บ้านที่ผลิตสินค้าสะอาด ถูกสุขอนามัย โดยนำสินค้ามาจำหน่ายตามฤดูกาล ทั้งผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ Safety Level GAP อินทรีย์ หรือคุณภาพอื่น ๆ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยกระดับและประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นที่รู้จัก และกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคให้แพร่หลาย เป็นช่องทางสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการตลาดให้เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

ด้าน นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร รวมใจ สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะช่วยเหลือโดยเพิ่มทางเลือกในการระบายสินค้าให้แก่เกษตรกร เพิ่มรายได้ ลดการสูญเสียของผลผลิต โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีผลผลิตต่อรายไม่มาก และไม่สามารถเข้าถึงตลาดได้ด้วยตนเอง ต้องขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลาง ไม่สามารถกำหนดราคาที่ต้องการได้ ดังนั้นการมีตลาดให้กับเกษตรกรรายย่อยก็จะเป็นการช่วยเกษตรกรให้มีช่องทาการจำหน่ายทางหนึ่ง ให้ผู้บริโภคได้พบกับผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งเป็นการยกระดับและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงกว้าง เป็นการสร้างช่องทางการตลาดที่มีคุณภาพและได้มาตฐานให้แก่เกษตรกรหรือผู้ผลิตโดยตรง โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรนำผลผลิตที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคที่อาศัยในชุมชนเมืองได้บริโภคผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนราธิวาส กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น