PEA เปิดโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงาน

นราธิวาส-PEA เปิดโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานในภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 กันยายน 2563 ที่โรงเรียนนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสุภาพ กสิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” ประจำปี 2563 โดยมี นายประณต เอี่ยวเจริญ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาส ผศ.กฤษกร ไชยยาว รองอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส ผู้นำชุมชนกำปงบารู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ส นายสุภาพ กสิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมมือกับเทศบาลเมืองนราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส และชุมชนกำปงบารู ในการจัดกิจกรรม CSR โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA สำหรับดำเนินกิจกรรม 4 กิจกรรม เป็นกิจกรรมให้ความรู้ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยได้เล็งเห็นความสำคัญ ของผู้นำท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดแนะนำความรู้ที่ได้รับให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการปูพื้นฐาน การประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย รวมถึงปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานในภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

ขณะที่ นายประณต เอี่ยวเจริญ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนา PEA เรื่องการยกระดับความปลอดภัยให้เป็นยุทธศาสตร์ ปลูกฝั่งและมุ่งเน้นการฝึกอบรมบุคลากรทุกภาคส่วน ให้คำนึงถึงถึงความปลอดภัยและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน เป็นการเชื่อมโยงความรับผิดชอบในเรื่องการให้ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้จัดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ซึ่งโครงการนี้ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยเน้นเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยภายในชุมชน โดยได้จัดกิจกรรม 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.ให้ความรู้กับนักศึกษาวิทยาเทคนิคนราธิวาส เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 2.PEA ประชาร่วมใจระบบไฟมั่นคง โดยบรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานปกครองท้องถิ่น 3. ให้ความรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา 4. กิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อยให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยอีกด้วย

ทั้งนี้โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ เทศบาลเมืองนราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และ โรงเรียนนราธิวาส ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า โดยคัดเลือกชุมชนกำปงบารู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม ยกระดับ CSR สู่มาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม สร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม และเข้าถึงองค์กร สินค้า และบริการ โดยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าของประชาชน และเผยแพร่ส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์เรื่องการใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนราธิวาส กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น