X

สถานศึกษาเตรียมพร้อมเปิด 1 ก.ค.หากประเมินเป็นสีแดงชะลอไว้ก่อน

นราธิวาส-สถานศึกษาเตรียมพร้อมเปิด 1 ก.ค.หากประเมินเป็นสีแดงชะลอไว้ก่อน

วันนี้ (29 มิ.ย. 63) ที่ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นราธิวาส ครั้งที่ 20/2563 โดยมีนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ทั้งนี้ในส่วนของ จ.นราธิวาส สถานการณ์ COVID – 19 จากศูนย์ EOC จังหวัดนราธิวาส ณ วันที่ 29 มิ.ย.63 มีผู้ติดเชื้อสะสม 43 ราย และไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ จ.นราธิวาสมาเป็นเวลา 41 วันแล้ว รวมทั้งได้มีการพิจารณาเรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาในวันที่ 1 ก.ค.63 นี้ โดยโรงเรียนแต่ละโรงจะต้องประเมินก่อนแยกตามสีเขียว เหลือง แดง แล้วนำผลการประเมินสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นราธิวาส ซึ่งจากผลการประเมินในเว็บไซต์ Thai Stop Covid ณ วันที่ 22 มิ.ย. 63 มีสถานศึกษาใน จ.นราธิวาสทั้งหมดทุกสังกัด จำนวน 1,465 แห่ง มีสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินจากทีมอำเภอ จำนวน 357 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.37 ผลการประเมินเป็นสีเขียว 203 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.86 สีเหลือง จำนวน 89 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.93 และสีแดง จำนวน 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.21 โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันถึงแนวทางในการเปิดสถานศึกษา โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะใช้เกณฑ์การประเมินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งใน จ.นราธิวาสมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 212 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 200 แห่ง เหลืออีก 12 แห่ง ที่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับสถานศึกษาใน จ.นราธิวาสที่มีผลการประเมินเป็นสีแดงจะไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องทำให้ผ่านเกณฑ์เป็นสีเหลืองก่อน โดยต้องพัฒนาข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถเปิดเรียนได้แต่หากเป็นสีเหลือง สีเขียว สามารถเปิดเรียนได้ในวันที่ 1 ก.ค. 63 นี้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน