X

ม.นราฯ ปฐมนิเทศปชช.ที่กระทบจากโควิด-19 ตามโครงการ อว.สร้างงานเฟส 2

นราธิวาส-ม.นราฯ ปฐมนิเทศปชช.ที่กระทบจากโควิด-19 ตามโครงการ อว.สร้างงานเฟส 2

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ลานพิกุลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาเขตโคกเขือ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ผช.ศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid – 19 อว.สร้างงาน เฟส 2 จำนวน 600 อัตรา ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการสร้างคนสร้างงานและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ โดยการสร้างคนสร้างงานครั้งนี้จะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลาในการจ้างงาน 3 เดือน โดยรัฐบาลได้อนุมัติเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 883,386,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตดังกล่าว เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่างๆ ให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ ตามภารกิจเฉพาะของหน่วยดำเนินการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะดำเนินงานในลักษณะการช่วยงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานนั้น ในพื้นที่ตามชุมชนเมืองและชุมชนชนบท

โดยมีตัวอย่างการจ้างงานที่สำคัญ เช่น การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนที่สำคัญ รวมถึงการถ่ายทอดเผยแพร่และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต่อความต้องการ ปัญหา และอุปสรรค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ในพื้นที่ การติดต่อประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ การทำการเกษตรและการประมงพื้นบ้าน การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน การท่องเที่ยวชุมชน การนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อไปถ่ายทอดหรือฝึกอบรมในชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญของท้องถิ่น เป็นต้น

ทางด้าน ผช.ศ.ดร.จงรัก พลาศัยนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่า โครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลครั้งนี้มีประโยชน์มากมาย เพราะเมื่อทุกคนผ่านโครงการดังกล่าวก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้สัมผัสโดยตรงของแต่ละคนไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ ผู้ที่ทำงานตามโครงการนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำงานมากนักเพราะทุกคนกระทบจากโควิดมากอยู่แล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะได้ดูตามศักยภาพของแต่ละคนว่าจะทำอะไรได้บ้าง

ส่วนรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ทุกคนได้รับการกลั่นกรองเข้าสู่โครงการนี้ และต้องไม่ผ่านการได้รับการเยียวยาจากภาครัฐมาก่อน จากนั้นทุกคนจะต้องแยกย้ายไปทำงานตามแต่ละสาขาและคณะที่มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คณะ 3 วิทยาลัยและ 1 สถาบันอาหรับศึกษา เมื่อแยกย้ายกันไปแล้วจะได้ไปเรียนรู้ตามสายงานของแต่ละคน เมื่อครบกำหนด 3 เดือนจะได้นำวิชาที่ติดตัวไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสต่อไป สำหรับระยะเวลาการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานฯ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2563-30 ก.ย.2563

ด้านนายซอฟี บือราเฮง อายุ 20 ปี กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อว.สร้างงาน เฟส 2 ได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) เราจึงมีโอกาสได้มาทำงาน ได้รับค่าจ้าง จากที่เราไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล อีกทั้งยังจะได้รับความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆ รวมถึงขอบคุณมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ด้วย ที่เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีงานทำ ตกงาน และคนที่เดือดร้อนได้มาทำงานด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน