วชช.นราฯ จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวในวัสดุเหลือใช้และการปลูกผักสวนครัวในแปลง

นราธิวาส-วชช.นราฯ จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวในวัสดุเหลือใช้และการปลูกผักสวนครัวในแปลง”ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในวัสดุเหลือใช้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
 
ที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ .นราธิวาส จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวในวัสดุเหลือใช้และการปลูกผักสวนครัวในแปลง”ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในวัสดุเหลือใช้ ปีงบประมาณ 2563 โดยจัดขึ้นบริเวณโรงอาหาร อาคารสำนักบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 25 คน

ด้านนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กล่าวว่า “เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนา 2019 ในสภาวการณ์ปัจจุบันนั้น ส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจของประเทศต้องชะลอตัว ดังนั้นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตสามารถเป็นทางออกและนำพาประเทศให้รอดพ้นวิกฤตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในวัสดุเหลือใช้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการปลูกผักสวนครัว สามารถปลูกผักสวนครัวไว้กินเองในครัวเรือน และยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชน ซึ่งเน้นถึงการพึ่งตนเองให้รอดพ้นจากวิกฤต เป็นการช่วยชาติในการลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาด สถานที่ ที่มีคนเยอะ ๆ และลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือน และยังสามารถสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ด้านนายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกล่าวว่า “วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสส่งเสริมให้ปลูกผักสวนครัว ที่สามารถให้ผลลิตได้ภายในระยะเวลา 45 – 90 วัน ไม่ว่าจะเป็น ผักกวางตุ๋ง ผักกาดขาว บวบ คะน้า และอีกหลายๆ ชนิดโดยเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้ผักที่ได้เป็นผักปลอดสารพิษ เพื่อสร้างความมั่นใจในการนำมาประกอบอาหารและสร้างความมั่นคงทางอาหาร แม้ในยามวิกฤติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

อย่างไรก็ตามทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปต่อยอดและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเพื่อจะได้รอดพ้นยามวิกฤติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ไปได้อย่างสวยงาม

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน