X

มหาวิทยาลัยนราฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ 14 ม.ค.2563 ณ อาคารประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีผู้บริการโรงเรียนในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก และสุไหงปาดี รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครอ งเข้าร่วมงาน กว่า 300 คน เพื่อนำศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในรูปแบบการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาและจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงความต้องการ และให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเข้ารับบริการ โดยมีกิจกรรมการบริการ ดังนี้

1.การให้บริการวิชาการด้านซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
2.การให้ความรู้การปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
3.กิจกรรมด้านภาษาอาหรับ และภาษาจีน
4.การให้บริการด้านความรู้ทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม การช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และภาคเอกชน  ร่วมกันบริจาดเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 81 คน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองด้วย

รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ ในทางอ้อมยังขยายผลให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน นำวิชาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด ไปสู่ชุมชนสังคมในท้องถิ่น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการพัฒนาอาชีพหรือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน