นักวิชาการชี้ประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ! ต้องร่วมกันสร้างท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สู่ความมั่นคงของประเทศ

อุบลราชธานี- เลือกตั้งอบจ. 20 ธันวาคมแน่นอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะแพทย์แผนไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมจัดเวทีเสวนา “การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น“ เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและประชาชนถึงการตระหนักและความสำคัญของขั้นตอนการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท เผยว่า การจัดการเลือกตั้งนั้นไม่สำคัญเท่ากับหลังการเลือกตั้ง คนไทยส่วนใหญ่มักไม่ค่อยให้ความสนใจกับหลังการเลือกตั้ง ไม่มีการติดตามผลงานของนักการเมืองทำให้การดำเนินงานในระดับท้องถิ่นอ่อนแอ ทั้งนี้การสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นต้องเชื่อมโยงกับการเลือกตั้ง การเลือกนักการเมืองที่ดีมีคุณภาพ แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชุมชนในด้านการคมนาคม การศึกษา การเกษตร เป็นต้น

โดยผู้บริหารต้องเร่งสร้างความเท่าเทียมคิดวิธีแก้ไขให้กับแต่ละท้องถิ่นพัฒนาสิ่งที่อ่อนแอที่สุดของแต่ละชุมชน พร้อมสร้างจิตสำนึกรักทรัพยากรในชุมชน เพิ่มความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน หากประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรจะเป็นการขับเคลื่อนชาติไปข้างหน้าอย่างดีที่สุด คนในท้องถิ่นดูแลท้องถิ่น และท้องถิ่นจัดการท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรมแต่หลังการเลือกตั้งนั้น เป็นสิ่งสำคัญต้องร่วมกันพัฒนา อำนาจอยู่กับประชาชนต้อง ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ แสดงความต้องการต่อผู้บริหารเปลี่ยนวัฒนธรรมการเมืองใหม่ เริ่มจากระดับฐานล่างสู่ระดับบนเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อประเทศชาติ

ดร.โกวิท กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกวันนี้ เราตื่นขึ้นมา ก็ดูแต่ทีวีส่วนกลาง อยากไปทำงานส่วนกลาง แม้แต่ภาษีที่เก็บจากคนในท้องถิ่น ก็นำเข้าส่วนกลางทั้งหมด จึงค่อยแบ่งเพียงเล็กน้องกลับมาพัฒนาบ้านเรา เคยศึกษาบ้างไหม ว่าทุกภาษีที่คนอุบลฯเสียไป เข้าส่วนกลางกี่% กลับมากี่%  ต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ เริ่มต้นจากชุมชนไปส่วนกลาง ประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ

จีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ และประธานสมาคม สันนิบาตเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ต่อเนื่องจากหลังเลือกตั้งนักการเมืองต้องทำตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารชุมชน ยกตัวอย่างเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการวางแผนและจัดทำแผนในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน โดยการจัดการแผนจะเน้นให้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ซึ่งจะมีการทำประชามติของแต่ละพื้นที่ เพื่อรับฟังและทราบถึงความต้องการแต่ละท้องถิ่นว่าในชุมชนมีความต้องการอย่างไร

ด้าน แสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในปัจจุบันว่า ความเข้มแข็งในส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศ โดยจะเห็นได้ว่าหลายประเทศที่เจริญแล้วระดับท้องถิ่นจะมีความเข้มแข็งอย่างมาก ซึ่งเมื่อระดับท้องถิ่นเข้มแข็งการเมืองระดับชาติก็จะเข้มแข็งตาม ส่วนการเลือกตั้งจะเป็นเพียงแค่วันสำคัญวันหนึ่ง ซึ่งการเลือกตั้งที่ดีจะมีอยู่ 2 องค์ประกอบ

1 ระบบหรือกระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งในส่วนนี้ประเทศไทยมีระบบที่เข้มแข็งดีที่สุดในโลก โดยเมื่อประชาชนหย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบแล้วจะไม่มีการทุจริตได้แต่อย่างใด

2 คุณภาพของการลงคะแนน การเลือกตั้งจะมีความหมายถ้าพลเมืองได้เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทยตื่นตัวมากเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอันดับแรกคือเรื่องของนโยบายการทำงานของพรรคการเมืองที่ตอบสนองความต้องการประชาชน ซึ่งนับว่าเป็นแนวโน้วที่ดีของการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพของประเทศไทย

ทั้งนี้เป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมายแต่ขึ้นอยู่กับพลเมืองที่มีคุณภาพ เพราะสิ่งที่ทำให้การเมืองดีได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคล กฎหมายเปลี่ยนแต่ประชาชนไม่เปลี่ยนประเทศชาติก็ยังคงต้องอยู่กับที่

ด้านแผนจัดการการเลือกตั้งท้องถิ่น รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เสริมว่า การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 แต่ทั้งนี้ยังไม่ออกประกาศอย่างเป็นทางการ ซึ่งอำนาจในการกำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ใช่หน้าที่ของ กกต. แต่เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย กกต. จึงกำหนดแผนเบื้องต้นรอให้ผู้มีอำนาจอย่าง ปลัด อบจ. เป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งมีแผนจะหารือในวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ชิษณุพงศ์ สุนทรพาณิชย์ เรียบเรียง

สุชัย เจริญมุขยนันท

สุชัย เจริญมุขยนันท

นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรโปรดิวเซอร์ เนชั่น วิทยากรพิราบน้อย โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยุ มูลนิธิหมอชาวบ้าน วิทยุเนชั่น ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยประจำจงอุบลราชธานี ผู้จัดการศูนย์ข่าวประชาสังคมอุบลราชธานี ปัจจุบัน เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ผู้อำนวยการทีวีชุมชนอุบลราชธานี E : [email protected] F : ทีวีชุมชนอุบลราชธานี T : 0818786440 LINE : SUCHAINEWS