X

อุบลฯ ร่วมหาแนวทางจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ แนะรัฐควรปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน

อุบลราชธานี-สหเครือข่ายพลเมือง จ.อุบลฯ หาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ แนะภาครัฐควรปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  ณ  ห้องประชุม U2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สหเครือข่ายพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุบลราชธานี และโครงการวิจัยเรื่องเล่าและประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบอุทกภัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสู่ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืน (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) จัดการประชุม สหเครือข่ายพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี “การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายบริหารและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สู่การจัดการน้ำและเมืองน่าอยู่อย่างยังยืน”

โดยการจัดการประชุมครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับศูนย์พัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งจะทำงานร่วมกันรับฟังเสียงของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมซ้ำซาก พร้อมหาแนวทางการรับมือ การเตรียมการและจัดการปัญหาน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีอย่างยั่งยืนเพื่อลดความเสี่ยงและการสูญเสีย ซึ่งต้องอาศัย 1)การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน  2) คำนึงถึงสิทธิชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิในการรับความช่วยเหลือ 3) การบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมระดมความคิดแนวทางผลักดันแผนปฏิบัติการ “การจัดการน้ำและเมืองน่าอยู่อย่าสงยังยืน” โดยแบ่งได้เป็น 3 แนวทาง 1) การจัดการน้ำและเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 2) ยุทธศาสตร์ผังเมืองอุบลฯ ที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำ 3) การจัดการน้ำท่วม ก่อน ระหว่าง หลัง  ทั้งนี้แต่ละแนวทางสามารถสรุปแผนปฏิบัติการได้ดังนี้

1) การจัดการน้ำและเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เสนอให้ จัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดการน้ำ,ผลักดันให้แก้ไขกฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการรับมือภัยพิบัติ,ส่งเสริมชุมชนให้มีแผนระดับชุมชนเพื่อรับมือกับภัยน้ำท่วม,ผลักดันให้มีกองทุนเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติแบบเร่งด่วนในระดับชุมชน,ภาควิชาการควรทำหน้าที่เชื่อมประสานกับภาครัฐ จังหวัด เทศบาล เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม

2) ยุทธศาสตร์ผังเมืองอุบลฯที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำ เสนอให้ ภาครัฐมีการจัดการทบทวนผังเมืองร่วมกับภาคประชาชน พร้อมสร้างผังเมืองอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งจะต้องให้เครือข่ายสามารถสร้างข้อเสนอของเครือข่ายต่อจังหวัด ทั้งนี้ผังเมืองต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน เช่น โครงการชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับน้ำ,จัดทำข้อมูลผังเมืองที่ประชาชนเข้าใจง่ายและสามารถนำข้อมูลมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ

3) การจัดการน้ำท่วม ก่อนระหว่าง หลัง เสนอให้ ทุกภาคส่วนเปลี่ยนแนวความคิดจากจังหวัดอุบลราชธานีเมืองน้ำท่วม เป็น จังหวัดอุบลราชธานีเมืองแห่งสายน้ำ ส่งเสริมการร่วมกับน้ำ พร้อมต้องมีแนวทางการจัดการน้ำให้มีสุขภาวะที่ดี

อย่างไรก็ตามข้อสรุปของการประชุมครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยภายในสถาบันพระปกเกล้าและสถานบันในเครือข่าย มหาวิทยาลัย สภาองค์กรชุมชน ฯลฯ เพื่อจัดทำแผนเสนอต่อผู้ว่าและผู้ขับเคลื่อนนโยบาย ให้ร่วมกันการสร้างการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการจะต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาของชุมชน

ชิษณุพงศ์ สุนทรพาณิชย์ ข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุชัย เจริญมุขยนันท

สุชัย เจริญมุขยนันท

นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรโปรดิวเซอร์ เนชั่น วิทยากรพิราบน้อย โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยุ มูลนิธิหมอชาวบ้าน วิทยุเนชั่น ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยประจำจงอุบลราชธานี ผู้จัดการศูนย์ข่าวประชาสังคมอุบลราชธานี ปัจจุบัน เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ผู้อำนวยการทีวีชุมชนอุบลราชธานี E : [email protected] F : ทีวีชุมชนอุบลราชธานี T : 0818786440 LINE : SUCHAINEWS