มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานมหาดรุยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อุบลราชธานี – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานมหาดรุยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายดนตรีไทยจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการ “มหาดุริงยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยมี อาจารย์ ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

การจัดการแสดงมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด ได้ประพันธ์เพลงใหม่ขึ้นมา 3 เพลง ได้แก่ เพลงโหมโรงศรีกิตติยา ออกเพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น เพลงตับมโหรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ และเพลงอรชร สามชั้น ออกเดี่ยวรอบวง การประพันธ์เพลงใหม่ทั้ง 3 เพลงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ได้ทรงสร้างสรรค์ไว้ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ

โรงเรียนเครือข่ายดนตรีไทยจังหวัดอุบลราชธานีที่เข้าร่วมแสดงมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ประกอบด้วย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนอาเวมารีอา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ และโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

โดยมีอาจารย์น้ำเพชร สุวรรณกูฏ เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ทั้งนี้ คณาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการต่างกล่าวชื่นชมในการจัดงานครั้งนี้ โดยยอมรับว่า เป็นการเปิดโอกาสและหาเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกทางดนตรีที่สร้างสรรค์มีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างเยาวชนที่มีความสมบูรณ์ทางอารมณ์และจิตใจ นางสาวปัทมะธิดา โปริสา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทำหน้าที่ประธานชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธษนี ในปีการศึกษานี้ กล่าวว่า การปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความกตัญญูกตเวทีทั้งต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมือง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการธำรงไว้ซึ่งรากฐานทางวัฒนธรรมของชาติ

เทอดภูมิ ทองอินทร์ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น