ผู้สมัครพรรคไหน? ได้คะแนนเท่าไหร่? เข้าไปดู.. เปิดผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.เพชรบูรณ์ 5 เขต(แบบไม่เป็นทางการ)

เพชรบูรณ์-ผู้สมัครพรรคไหน? ได้คะแนนเท่าไหร่? ได้คะแนนเท่าไหร่? เข้าไปดู.. เปิดผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.เพชรบูรณ์ทั้ง 5 เขต(แบบไม่เป็นทางการ)

ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ (อย่างไม่เป็นทางการ) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562

เขตเลือกตั้งที่ 1
เบอร์ 1 นายสว่าง กันยายน/รักษ์ผืนป่าประเทศไทย / 644 คะแนน
เบอร์ 2 นายอดิศักดิ์ บำรุงคีรี / ประชาชาติ / 646 คะแนน
เบอร์ 3 นายชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล / ประชาธิปัตย์ / 15,119 คะแนน
เบอร์ 4 นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ / ชาติไทยพัฒนา / 14,716 คะแนน
เบอร์ 5 นายพนม ผลลอย / เสรีรวมไทย / 1,587 คะแนน
เบอร์ 6 นายดะ ทรงสวัสดิ์วงศ์ / พลังท้องถิ่นไท / 595 คะแนน
เบอร์ 7 นายธาร คำภักดี / เพื่อชาติ / 300 คะแนน
เบอร์ 8 นายศิรวิทย์ ทองคำ/ อนาคตใหม่ / 14,178 คะแนน
เบอร์ 9 นายสนอง คำเพราะ/ ทางเลือกใหม่ / 306 คะแนน
เบอร์ 10 นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี / เพื่อไทย / 14,432 คะแนน
เบอร์ 11 นางกุลิสรา เสาธง / ประชาภิวัฒน์ / 623 คะแนน
เบอร์ 12 นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ / พลังประชารัฐ / 37,011 คะแนน *****
เบอร์ 13 นายจักรพันธ์ ศิริวงศ์/ ประชาธิปไตยใหม่ / 679 คะแนน
เบอร์ 14 นายบุญติ่ง อุ่นแก้ว/ รวมพลังประชาชาติไทย / 443 คะแนน
เบอร์ 15 นางชนัญญา วิลาสินี / ประชานิยม / 93 คะแนน
เบอร์ 16 นายสัญชัย วัดบุญเลี้ยง / ประชาชนปฏิรูป / 65 คะแนน
เบอร์ 17 นายธัชพล ดวงพัตรา / ภูมิใจไทย / 397 คะแนน
เบอร์ 18 ร.ต.จิตศาสตร์ ศรีบรรดิษฐ์ / เพื่อแผ่นดิน/ 111 คะแนน
เบอร์ 20 นายเสวี สะอาดใจ/ เศรษฐกิจใหม่ / 1,065 คะแนน
เบอร์ 21 นายชัยยุทธ์ ศรีจริยา / ประชาธรรมไทย / 475 คะแนน
เบอร์ 22 นายสุวัฒน์ บุศย์เมือง / พลังปวงชนไทย / 229 คะแนน
เบอร์ 23 นาวาอากาศโทธีระยุทธ โนรีเวช / พัฒนาประเทศไทย / 339 คะแนน
เบอร์ 24 นายมัด บุญละ/ ครูไทยเพื่อประชาชน / 259 คะแนน
เบอร์ 25 นายหิรัญวัตติ์ รัตนวิชัย /พลังชาติไทย / 186 คะแนน
เบอร์ 26 นางสมัย บัวทอง / แผ่นดินธรรม /44 คะแนน
เบอร์ 27 นางสุวิภา พลกัณฑ์ / ภราดรภาพ / 26 คะแนน
เบอร์ 28 นายกฤษณะ อินทโฉม /พลังประชาธิปไตย / 77 คะแนน
เบอร์ 29 นางเตือนใจ มั่งมี / ประชากรไทย/ 36 คะแนน
เบอร์ 30 นายกิตติพงษ์ ดอกชูรุ่ง /ผึ้งหลวง / 148 คะแนน
เบอร์ 31 นายวิมล สุนา/ไทรักธรรม / 82 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2
เบอร์ 1 นายจักรัตน์ พั้วช่วย /พลังประชารัฐ/ 49,741 คะแนน *****
เบอร์ 2 นายกษิดิ์เดช ชวาลสันตติ/ภูมิใจไทย /6,439 คะแนน
เบอร์ 3 นายสุรพล จิอู๋/ประชาภิวัฒน์/303 คะแนน
เบอร์ 4 นายยุพราช บัวอินทร์/ประชาธิปัตย์ /27,918 คะแนน
เบอร์ 5 นายพรเทพ เพชรรุ่งทอง/อนาคตใหม่/12,336 คะแนน
เบอร์ 6 นายอ๊อด คงทน/รักษ์ผืนป่าประเทศไทย/162 คะแนน
เบอร์ 7 นางสาวปรียาภรณ์ นาคเงิน/พลังท้องถิ่นไท/ 253 คะแนน
เบอร์ 9 นางสาวพิยดา สังข์ทอง/รวมพลังประชาชาติไทย/196 คะแนน
เบอร์ 10 นายจักรพงษ์ ขันตี/เสรีรวมไทย/2,024 คะแนน
เบอร์ 11 นายนันท์พิพัชร์ วงศ์มีมา/เพื่อชาติ/2,250 คะแนน
เบอร์ 12 นายสนม มาระวัง/ชาติไทยพัฒนา/300 คะแนน
เบอร์ 13 นายกิตติศักดิ์ กองคำ/ทางเลือกใหม่/116 คะแนน
เบอร์ 14 นายมะนัตร พรมเจียม/เพื่อแผ่นดิน/58 คะแนน
เบอร์ 15 นายธวัช ชุมหิน/ฐานรากไทย/297 คะแนน
เบอร์ 16 เรืออากาศโทอเนก ก้อนมณี/พลังชาติไทย/189
เบอร์ 17 นายพันธ์นุวัฒน์ โรจนคีรีไพศาล /ประชาธรรมไทย / 245 คะแนน
เบอร์ 18 นายสุรนาจ กองเตย/เศรษฐกิจใหม่ /496 คะแนน
เบอร์ 19 นายธัชพงษ์ เสาธง /พลังปวงชนไทย /63 คะแนน
เบอร์ 20 นายปัญญาวุฒิ ศรีบุญ/พัฒนาประเทศไทย /151 คะแนน
เบอร์ 21 นายฐิติกร ไหวพริบ /ครูไทยเพื่อประชาชน /675 คะแนน
เบอร์ 22 นางณิชญา กางถิ่น/ประชาชนปฏิรูป /140 คะแนน
เบอร์ 23 นางปนรรฐพร เกสรทอง/ประชานิยม /95 คะแนน
เบอร์ 24 นายศักดา สายบุญเคียง/ภราดรภาพ /372 คะแนน
เบอร์ 25 นายสมชาย หมื่นสุข /พลังประชาธิปไตย/106 คะแนน
เบอร์ 26 นายชยพล พรหมท้าว/ประชาธิปไตยใหม่ /43 คะแนน
เบอร์ 27 นางทิพวัลย์ จันทร์แปลง/ไทรักธรรม /99 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 3
เบอร์ 1 นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์/ภูมิใจไทย/ 1,329 คะแนน
เบอร์ 2 นายณัฐพล ภาคกุล /ประชาธิปัตย์/5,797 คะแนน
เบอร์ 3 นายจักรภัทร ชิตพงศ์/ประชานิยม/308 คะแนน
เบอร์ 4 นายอุไร โคตุทา/ประชาชนปฏิรูป/333 คะแนน
เบอร์ 5 นายณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์/พลังท้องถิ่นไท/144 คะแนน
เบอร์ 6 นายกฤษณ์ บุดดีจีน /เพื่อชาติ/ 287 คะแนน
เบอร์ 7 นายพรรค เม่นบางผึ้ง/รวมพลังประชาชาติไทย/402 คะแนน
เบอร์ 8 นายสุระ แสนคำ/ชาติไทยพัฒนา/2,662 คะแนน
เบอร์ 9 นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์/เพื่อไทย/26,590 คะแนน
เบอร์ 10 นายแสงเพชร ชาติชำนาญ/เสรีรวมไทย/1,738 คะแนน
เบอร์ 11 นายหลุย บุญสะอาด/อนาคตใหม่/10,832 คะแนน
เบอร์ 12 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์/พลังประชารัฐ/43,120 คะแนน *****
เบอร์ 13 นายสมเกียรติ ขันธรรม/ประชาภิวัฒน์/412 คะแนน
เบอร์ 14 นายกมล แก้วปักษี/รักษ์ผืนป่าประเทศไทย/219 คะแนน
เบอร์ 15 นางสาวพรพิมล ใหม่ธรรมพชร/ภราดรภาพ/116 คะแนน
เบอร์ 16 นางเกศแก้ว ศรีบรรดิษฐ์/เพื่อแผ่นดิน/58 คะแนน
เบอร์ 17 นางสาวจิรญา จันจร /ชาติพัฒนา/304 คะแนน
เบอร์ 18 นายสมบูรณ์ เครื่องทิพย์/พลเมืองไทย/75 คะแนน
เบอร์ 19 นายสวัสดิ์ บัวลุม/ประชาธรรมไทย/82 คะแนน
เบอร์ 20 นายชัยยันต์ ยอดคำ /เศรษฐกิจใหม่/844 คะแนน
เบอร์ 21 นายประดิษฐ์ ทองทุม/พลังปวงชนไทย/670 คะแนน
เบอร์ 22 นายธนบูรณ์ แสงหาญ/พัฒนาประเทศไทย/ 386 คะแนน
เบอร์ 23 พันเอกศรายุทธ กงเหิน/พลังชาติไทย/189 คะแนน
เบอร์ 24 ร้อยตรีวัลลภ เรืองรุ่ง /พลังไทสร้างชาติ/85 คะแนน
เบอร์ 25 นางลำเภา ศรีนวลชาติกุล/ครูไทยเพื่อประชาชน/170 คะแนน
เบอร์ 26 นายสำราญ บุตรสะสม/แผ่นดินธรรม/50 คะแนน
เบอร์ 27 นางสาวอภัสรดา วิริยะสกุลพันธุ์ /ประชากรไทย/46 คะแนน
เบอร์ 28 นายธิปไตย แสงรัก /ประชาธิปไตยใหม่/139 คะแนน
เบอร์ 29 นายสุนทร ศฤงคาร /พลังประชาธิปไตย/304 คะแนน
เบอร์ 30 นายพงศ์ธนนท์ แก้วเพียร/ผึ้งหลวง/72 คะแนน
เบอร์ 31 นางอุไร จันจั่น/ไทรักธรรม/92 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 4
เบอร์ 2 นางสาวพัชรีนิษฐ์ สุขเสถียร/ประชาชนปฏิรูป/153 คะแนน
เบอร์ 3 นายเกรียงไกร เกษาอาด/พลังท้องถิ่นไท/ 523 คะแนน
เบอร์ 4 นางสาวปิ่นปินัทธ์ สุดทำนอง/ประชาธิปัตย์/ 3,875 คะแนน
เบอร์ 5 นางสาวประกายแก้ว จันทร์หอม /รักษ์ผืนป่าประเทศไทย/206 คะแนน
เบอร์ 7 นายทวีศักดิ์ เชื้อบุญมี/รวมพลังประชาชาติไทย/361 คะแนน
เบอร์ 8 จ่าอากาศเอกศุภวัฒน์ เมธาวัชรินทร์/ภูมิใจไทย/10,246 คะแนน
เบอร์ 9 พันจ่าอากาศโทกิตติคุณ นาคะบุตร/เพื่อไทย/27,842 คะแนน
เบอร์ 10 นายจักรวาลย์ พรมตู้ /อนาคตใหม่/11,906 คะแนน
เบอร์ 11 นายกฤษณพงศ์ สอนน้อย/เสรีรวมไทย/1,643 คะแนน
เบอร์ 12 นายสมศักดิ์ สังแตง /พลังปวงชนไทย/1,187 คะแนน
เบอร์ 13 นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์/พลังประชารัฐ/ 35,225 คะแนน *****
เบอร์ 14 นายพีระชัย แสนคำ /ชาติไทยพัฒนา/522 คะแนน
เบอร์ 15 นางละเอียด น้อยทา/พลังชาติไทย/481 คะแนน
เบอร์ 16 ร้อยตรีกุล บัวศรี/ประชาธิปไตยใหม่/62 คะแนน
เบอร์ 17 นายบุญเสริม สิงห์ทอง/เพื่อชาติ/131 คะแนน
เบอร์ 18 ร้อยตรีกรวัฎฐณกิจ กรอัครินทร์/เพื่อแผ่นดิน/ 43 คะแนน
เบอร์ 19 นางสาวนะรินวัลย์ คล้ายเดชนิลินัน/ทางเลือกใหม่/150 คะแนน
เบอร์ 21 นายประดิษฐ์ บุญยอด/พลเมืองไทย/269 คะแนน
เบอร์ 22 นายไสว อินนิ่ม/ประชาธรรมไทย/129 คะแนน
เบอร์ 23 นายนวน ไสยาน้อย /เศรษฐกิจใหม่/ 622 คะแนน
เบอร์ 24 นายทองปน ตองติดรัมย์/พลังธรรมใหม่/ 122 คะแนน
เบอร์ 25 นายสุเทพ เพชรผึ้ง/พัฒนาประเทศไทย/104 คะแนน
เบอร์ 26 นายณัฐวุฒิ พริกแดง/ครูไทยเพื่อประชาชน/60 คะแนน
เบอร์ 27 นางสาวชนัดดา เมธาจิตติคุณ/ประชานิยม/92 คะแนน
เบอร์ 28 นางสาวพรหทัย ใหม่ธรรม/ภราดรภาพ/231 คะแนน
เบอร์ 29 นายจิระ เดินขุนทด /พลังประชาธิปไตย/ 399 คะแนน
เบอร์ 30 นายธนากร เถียรธีรทัต/ประชากรไทย/116 คะแนน
เบอร์ 31 นางพัสราพร แก้วแพง/ผึ้งหลวง/322 คะแนน
เบอร์ 32 นายสุข จันทโคต/ไทรักธรรม/137 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 5
เบอร์ 1 นายเอี่ยม ทองใจสด/พลังประชารัฐ/36,034 คะแนน *****
เบอร์ 2 นายเกรียงไกร ปานสีทอง/อนาคตใหม่/ 30,371 คะแนน
เบอร์ 3 นายเหลือ น้อยภู่/รวมพลังประชาชาติไทย/ 706 คะแนน
เบอร์ 4 นายภฤิศรุ้ง ฉ่ำตะคุ/เสรีรวมไทย/3,718 คะแนน
เบอร์ 5 นายสมโภชน์ นวลสาลี/ภูมิใจไทย/4,134 คะแนน
เบอร์ 6 นางสาวกานต์ญาณ์มาศ บำรุงอ่วม/ประชาภิวัฒน์/247 คะแนน
เบอร์ 7 นายศักรินทร์ พันสมตน/แทนคุณแผ่นดิน/ 1,877 คะแนน
เบอร์ 8 นายสิทธิชัย ต๊ะอาจ /เพื่อชาติ/ 5,858 คะแนน
เบอร์ 9 นายคฑาเพชร แก่นแก้ว/ประชาธิปัตย์/5,162 คะแนน
เบอร์ 10 นายมาวิณหุ์ พรหมบุญ/ประชาชนปฏิรูป/146 คะแนน
เบอร์ 12 นายมนัส ทองคันทา/พลังชาติไทย/667 คะแนน
เบอร์ 13 นายสุพล เกียมขุนทด/ประชาธิปไตยใหม่/601 คะแนน
เบอร์ 14 นายสุวรรณ์ มูลตา/รักษ์ผืนป่าประเทศไทย/189 คะแนน
เบอร์ 15 นายสุชาติ น้อยคนดี /พลังท้องถิ่นไท/97 คะแนน
เบอร์ 16 ร้อยตรีบุญจันทร์ ยืนยง/เพื่อแผ่นดิน/251 คะแนน
เบอร์ 17 นายคมสัน ล้นหลาม/ประชาธรรมไทย/55 คะแนน
เบอร์ 18 นายวินิจ สัตตะบุตร /พลเมืองไทย/497 คะแนน
เบอร์ 19 นายกฤษพร ตะกรุดแก้ว/พลังปวงชนไทย/ 1,119 คะแนน
เบอร์ 20 นายปรีชา จันทจร/พัฒนาประเทศไทย/ 99 คะแนน
เบอร์ 21 นายวินัย นาคนิรันดร์/ครูไทยเพื่อประชาชน/798 คะแนน
เบอร์ 22 นายพรหมสิทธิ์ พรหมเมือง/เศรษฐกิจใหม่/ 828 คะแนน
เบอร์ 23 นางนิภา แก้วกลิ่น/ประชานิยม/ 77 คะแนน
เบอร์ 24 นางนพมาศ มูลสุวรรณ/พลังประชาธิปไตย/194 คะแนน
เบอร์ 25 นายนารุต ประวาลวงศ์/ประชากรไทย/ 87 คะแนน
เบอร์ 26 นายบุญเลิศ เพชรนิล/ภราดรภาพ/37 คะแนน
เบอร์ 27 นางสาวชนากานต์ ริกากรณ์/ผึ้งหลวง/149 คะแนน
เบอร์ 28 นายประยุทธ บุญสนอง/ไทรักธรรม/ 487 คะแนน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น