X

เพชรบูรณ์-เปิดชื่อ 251 ผู้สมัคร สว.ระดับอำเภอ สอบผ่านรอบแรก ได้ไปลุ้นต่อระดับจังหวัด

เพชรบูรณ์-เปิดชื่อ 251 ผู้สมัคร สว.ระดับอำเภอ สอบผ่านรอบแรก ได้ไปลุ้นต่อระดับจังหวัด

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นางสาวพูนศรี สุขเสวก ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งว่า ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 9 มิถุน่ยน 2567 ที่ผ่านมา มี 4 อำเภอได้แก่ น้ำหนาว หล่มเก่า วิเชียรบุรีและศรีเทพ ที่มีการเลือกเฉพาะรอบที่สอง เนื่องจากผู้สมัครแต่ละกลุ่มมีจำนวนไม่เกิน 5 คน นอกจากนี้มีผู้สมัคร ไม่ได้ไปรายงานตัว ณ สถานที่เลือกรวม 8 คน ส่วนผลการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอจาก 20 กลุ่มอาชีพในแต่ละอำเภอ มีดังนี้

วันที่ 9มิถุนายน 2567 เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ระดับอำเภอซึ่งมี 4 อำเภอคือ น้ำหนาว หล่มเก่า วิเชียรบุรีและศรีเทพที่มีการเลือกเฉพาะรอบที่สอง เนื่องจากผู้สมัครแต่ละกลุ่มมีจำนวนไม่เกิน 5 คน มีผู้สมัครไม่ได้ไปรายงานตัว ณ สถานที่เลือกรวม 8 คน และมีรายงานผลการเลือกของผู้สมัครรับเลือกเป็นรายกลุ่มอาชีพจากจำนวน 20 กลุ่มอาชีพของแต่ละอำเภอ ดังนี้

1.กลุ่มบริหารราชการแผ่นดิน จำนวน 12 คน
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน / 1.นางจินต์จุฑา พูนพิพัฒน์ 2.นายชำนาญ แสงวิจิตร 3.นายภิตพงศ์ มาลีรัตน์
อ.หล่มสัก จำนวน 3 คน / 1.นายเสริมศาสน์ จันทสิงห์ 2.นางนียนา บัวแดง 3.นางพรรัตน์ จันทรางศุ
อ.ชนแดน จำนวน 3 คน / 1.นายฉลอง แผนจันทร์ 2.นายยุทธภูมิ ไกรทอง 3.นางอุไร ยอดเกตุ
อ.หนองไผ่ จำนวน 1 คน / 1. นายวิเศษ มุ้ยแก้ว
อ.น้ำหนาว จำนวน 1 คน / 1.นายยุทธชัย คำตัด
อ.ศรีเทพ จำนวน 1 คน / 1.พ.อ.พสิษฐ์ แก้วบวร

2.กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 24 คน
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน / 1.นายกิตติ ศรีทา 2.นายวิวัชน์ ทองอินทร์ 3.นายพิทยา ขาวสะอาด
อ.หล่มสัก จำนวน 2 คน / 1.นายพิริยะ จันพิลา 2.พ.ต.ต.หญิง ศิริลักษณ์พรหมบุญตา
อ.ชนแดน จำนวน 3 คน / 1.พล.ต.ต.สุชาติ โสรัจจ์ 2.ร.ต.ต.ปรีชา อุ้ยเจริญ 3.ร.ต.อ.วิทยา สุมาลี
อ.หนองไผ่ จำนวน 2 คน / 1. จ.ส.ต. นิคม โพธิพฤกษ์ 2. ร.ต.ต. วีระพล ปวงเริ่ม
อ.วังโป่ง จำนวน 2 คน / 1.พ.ต.ต.พัสกร วงศ์บุญอนันต์ 2.นายกริช บัวทอง
อ.หล่มเก่า จำนวน 3 คน / 1. ร.ต.อ.จงกล มะโน 2. ร.ต.อ.ประพาส ขวัญแสน 3. ร.ต.อ.ไพโรจน์ พิมพ์สอน
อ.เขาค้อ จำนวน 3 คน / 1.ด.ต.พงษ์ประพันธ์ มูลสวัสดิ์ 2.นายนาวิน ศรเพชร 3.นายไพศาล เพชรวารา
อ.วิเชียรบุรี จำนวน 3 คน / 1. พ.ต.อ. ฉัตรไชย โพธิ์รัศมี 2. พ.ต.ท.พายัพ ไวดี 3. นายสุเทพ แพทย์ชีพ
อ.ศรีเทพ จำนวน 3 คน / 1. ด.ต.ไพบูลย์ อุตศรี 2. ร.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ พนมวัน 3. นายปาณัสม์พงศ์ พาหุมันโต

3.กลุ่มการศึกษา จำนวน 19 คน
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน / 1.นายสมชาย เผือกตระกูลชัย 2.นายประดิษฐ์ บุญยอด 3.นายโกมล อุฤทธิ์
อ.หล่มสัก จำนวน 3 คน / 1.นายเปรื่อง จันดา 2. นายสมชาย ทองมา 3. นางสุวภัค เสมาทอง
อ.ชนแดน จำนวน 1 คน / 1. นางสุราตรี เหล่านภาพร
อ.หนองไผ่ จำนวน 3 คน / 1. นายเรือน สิงห์โสภา 2. นางฐิติพร ศรีพานิช 3. นางเพ็ญศรี พรมเล็ก
อ.วังโป่ง จำนวน 1 คน / 1.นายสุดใจ ธรรมยา
อ.หล่มเก่า จำนวน 1 คน / 1. นายสุวรรณ จันทรนุช
อ.เขาค้อ จำนวน 3 คน / 1.นางบุปผา จันทร์เพ็ง 2.นายภูลิขิต ประทีปคีรี 3.นายบุญเสริม สิงห์ทอง
อ.น้ำหนาว จำนวน 3 คน / 1.นายวิโรจน์ แสงพวง 2. นายถิรธนาสุทธะลักษณ์ 3. นายสมยศ พรหมพล
อ.ศรีเทพ จำนวน 1 คน / 1.นายกษิณ อินจงใจ

4.กลุ่มสาธารณสุข จำนวน 12 คน
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 2 คน / 1.นางชลิตดา อุดมรักษาสกุล 2.นายชัยชาญ สืบสุรีย์กุล
อ.หล่มสัก จำนวน 1 คน /1.น.ส.ธวัลพร ซิวววิว
อ.ชนแดน จำนวน 3 คน / 1. นางบุญจันทร์ ดอกไม้ 2. น.ส.ผ่องศรี โน๊ตสุภา 3. น.ส.มุกดา วิภาจักษณกุล
อ.บึงสามพัน จำนวน 1 คน / 1. นายถาวร ดาวสดใส
อ.หล่มเก่า จำนวน 1 คน / 1. นายธัชพงษ์ เสาธง
อ.วิเชียรบุรี จำนวน 2 คน / 1. นายกฤษฎิภัณฑ์ ศรีจันทรา 2. นางเปมิกา ดากระบุตร
อ.ศรีเทพ จำนวน 2 คน / 1.นายภฤศรุ้ง ฉ่ำตะคุ 2.นายเกษม บุญชื่น

5.กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก จำนวน 15 คน
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน / 1.นายวีรวัฒน์ สังเกตุดี 2.นางดอกจัน พรมนนท์ 3.นายชำนาญ เกตุแฟง
อ.หล่มสัก จำนวน 2 คน / 1.นายชิตชัย อุ่นอกพันธุ์ 2.นายเจริญทอง หยองใหญ่
อ.ชนแดน จำนวน 1 คน / 1.นางสาหร่าย ศรีสิงห์
อ.หนองไผ่ จำนวน 2 คน / 1. นายทวีศักดิ์ เชื้อบุญมี 2. นายอารีย์ปัสสาพันธุ์
อ.บึงสามพัน จำนวน 3 คน / 1. นายกิตติชัย ชูรัตน์ 2. นางทุเรียน ภู่ทรัพย์ 3. นายไพทูรณ์ ขาวขำ
อ.วังโป่ง จำนวน 2 คน / 1. นางจักรทอง ศิริภักดิ์ 2. นางสมคิด คงพึ่ง
อ.น้ำหนาว จำนวน 2 คน / 1.นายประสิทธิ์ วังคีรี 2.นางดอกไม้ ทองสุก

6.กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง รวม 19 คน
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน / 1.นางขันเกียว สายนอนเวท 2.นายจิรภัทร มหาราช 3.นายเสน่ห์ บุญชู
อ.หล่มสัก จำนวน 3 คน / 1.นายบุญเพ็ง อุดสี 2.นายไกรลาศ กองพิมพ์ 3.นายสมพร ปู่อ้าย
อ.ชนแดน จำนวน 3 คน / 1. นายสาคร ทับทิม 2. นายคำพู พลทา 3. นายมงคล มากมิ่ง
อ.หนองไผ่ จำนวน 3 คน / 1. นายอธิการ ทองอินทร์ 2. นายทองปาน จันทร์อยู่ 3. นางสาวรัชฎาพร มีมอญ
อ.วังโป่ง จำนวน 3 คน / 1. นางประนอม เกตุกันฑ์ 2. นางบังอร พรหมแสง 3. นางพัฒนา พรหมดำ
อ.เขาค้อ จำนวน 1 คน / 1.นายอาธร พรหมสุข
อ.น้ำหนาว จำนวน 2 คน / 1.นายประสาร ใคร่ภูเขียว 2.นายพิพัฒน์ แก้วกอง
อ.วิเชียรบุรี จำนวน 1 คน / 1. นายดิเรก เรืองภิญโญ

7.กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน จำนวน 12 คน
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน / 1.นายกานต์ แก่นกสิการณ์ 2.นายธรรมชัย วันแสงซื่อ 3.นายพัฒน์พงษ์ดีขะนุ
อ.ชนแดน จำนวน 3 คน / 1.นายสุรศักดิ์ พิทยาภาณุรักษ์ 2.นายณัฐวัฒน์ ทับทิม 3.นายสงวน นุ่มขำ
อ.หนองไผ่ จำนวน 3 คน / 1. นางธนงค์ศักดิ์ นาดี 2. นายวุฒิวัฒน์ โสดา 3. นายสมบัติ ใยธา
อ.เขาค้อ จำนวน 1 คน / 1.นายภฑิลธีระแนว
อเชียรบุรี จำนวน 2 คน / 1. นายพระรถ ลีอาจ 2. นายสวาท พจน์ขุนทด

8.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมืองอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน รวม 7 คน
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน / 1.นายเกียรติศักดิ์ จิตราคณี 2.นายรณรงค์ กระจ่างยศ 3.นายสมศักดิ์ จันทพัฒน์
อ.หล่มสัก จำนวน 1 คน / 1.นายประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์
อ.ชนแดน จำนวน 2 คน / 1.นางลำเภา ศรีนวลชาติกุล 2. นางวรรณา สันวงศ์
อ.บึงสามพัน จำนวน 1 คน / 1. นายประดิษฐ์ อารมณ์ดี

9.กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น จำนวน 1 คน
อ.หนองไผ่ จำนวน 1 คน / 1. นายมานิตย์ ณรัญรักษ์

10.กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามข้อ 9 จำนวน 7 คน
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 2 คน / 1.นางสาวนธพร ตันติบูล 2.นายสมชาย ยอดนิล
อ.ชนแดน จำนวน 3 คน / 1.นายไพลิน สาระคำ 2. นางนงนุช มีชำนาญ 3. นายอนนท์ เจริญกรุง
อ.หนองไผ่ จำนวน 2 คน / 1. นางบังอร อุ่นมา 2. นางสาวปรานี กองพล

11.กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม จำนวน 5 คน
อ.เขาค้อ จำนวน 3 คน / 1.นายศุภชัย คล่องขยัน 2.นางจำเนียร ใจเมทา 3. น.ส.สาธิตา พินิจมนตรี
อ.น้ำหนาว จำนวน 2 คน / 1.น.ส.ปราณณี ภูมิสุขสิริ 2. นางวันทนีย์ ลอตระกูล

12.กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม จำนวน 2 คน
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 1 คน / 1.นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก
อ.หล่มสัก จำนวน 1 คน / 1.นายภคิน วลโภคาศัย

13.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร รวม 3 คน .
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 1 คน / 1.นายสิทธา อำพันขาว
อ.ชนแดน จำนวน 1 คน / 1. นายปราโมทย์ บุญคง
อ.หนองไผ่ จำนวน 1 คน / 1. นายนันทกร ภัทรเรืองชัย

14.กลุ่มสตรี รวม 23 คน
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 2 คน / 1.นางสาวเตือนใจ โฉมอุปฮาด 2.นางกุลจิรา วันแสงซื่อ
อ.หล่มสัก จำนวน 3 คน / 1.นางบุญชิดา โภคินธนกูล 2.น.ส.เพ็ญศรี ศรีธรรม 3.นางรวีวรรณ ตันอุดม
อ.ชนแดน จำนวน 2 คน / 1.น.ส.ศิริวรรณ อินทวงศ์ 2. นางกฤษณา ทองเพ็ง
อ.หนองไผ่ จำนวน 3 คน / 1. นางเรณู วงศ์พรม 2. นางอุไร สมบัติ 3. นางสนใจ กองจันทึก
อ.บึงสามพัน จำนวน 3 คน / 1. นางจารุวรรณ แก้วล้อม 2. นางสาวสมศรี แจ่มจำรัส 3. นางลมัย นิลสนธิ
อ.วังโป่ง จำนวน 3 คน / 1.นางฉลอง หอมนวล 2.นางจารุณี คล้ายผา 3.น.ส.นารี พุทธิกุล
อ.หล่มเก่า จำนวน 3 คน / 1. น.ส.พิชญา ทองแว่น 2. นางนันทิมา โสพันธ์ 3. น.ส.ปิยกาญจน์ ใจเมธา
อ.เขาค้อ จำนวน 2 คน / 1.น.ส.มาลี แสนยากุล 2.นางยุวเรศ บำรุงคีรี
อ.น้ำหนาว จำนวน 2 คน / 1. นางเดือนบ่าย คูณเหง้า 2. นางบัวลำ จันทร์เม้า

15.กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น รวม 24 คน
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน / 1.นายชาติชาย ม่วงเล็ก 2.นายนินนาท โบสุวรรณ 3.นายเทอดศักดิ์ โพธิ์ทอง
อ.หล่มสัก จำนวน 2 คน / 1.นายจิรพงษ์ รักษาบุญ 2.นายสมเกียรติ คำโสม
อ.ชนแดน จำนวน 3 คน / 1.นายธวัชชัย เผ่าทองเหลือง 2.นายธนากร เหลือหลาย 3.นางรัชนี กาญจนะสมบูรณ์
อ.หนองไผ่ จำนวน 3 คน / 1. นายประเสริฐ หอกคำ 2. นายศิริศักดิ์ พันจันดี 3. นายเกียรติภูมิ บุญนิ่ม
อ.บึงสามพัน จำนวน 3 คน / 1. นายบุญชอบ กรรขำ 2. นายไพบูลย์ พึ่งบัว 3. นายอภิสิทธิ์ บุญอยู่
อ.วังโป่ง จำนวน 2 คน / 1. น.ส.สำเนียง คำจริง 2. นายคำตา ราชวงษ์
อ.หล่มเก่า จำนวน 3 คน / 1. นายวิจิตร บุญแท่ง 2. นายสมศักดิ์ จันทร์นุช 3. นายวุฒิพงษ์ คำมุง
อ.เขาค้อ จำนวน 3 คน / 1.ร.ต.หญิง ยุวดี ฉัตรกันทะ 2. พ.ต.อ.อำนาจ ฤทธิ์เนติกุล 3. นายดะ ทรงสวัสดิ์วงศ์
อ.น้ำหนาว จำนวน 2 คน / 1.นางประนอม นวกฤษ 2. นายรณสิทธิ์ ชูเดชะ

16.กลุ่มศิลปะ จำนวน 10 คน
อ.หล่มสัก จำนวน 2 คน / 1.น.ส.สินีนาฏ ป้อมเย็น 2.นายกิตติ์ธนัฏฐ์ เพ็งสาย
อ.ชนแดน จำนวน 3 คน / 1.นางบังอร มีรัตน์ 2. นายณัฐวุฒิ มะโนรัตน์ 3. นายเชิด สีดำ
อ.บึงสามพัน จำนวน 1 คน / 1. นายสมศักย์ ดีแป้น
อ.เขาค้อ จำนวน 3 คน / 1.นางสุพรรษา แสนยากุล 2. นางบ้อ วิศิษฎ์ภัทรกุล 3. นางอรัญญา แสนยากุล
อ.น้ำหนาว จำนวน 1 คน / 1.นายอดุลย์ แสนราชา

17.กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 15 คน
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน / 1.นายสุรพงศ์ พรมเท้า 2.นางสาวฉลวย มากมูล 3.นายอนุชา สัมมะเจริญ
อ.หล่มสัก จำนวน 3 คน / 1.นางกนกพร แสงเทพ 2.นายวันชัย รักซ้อน 3.นายประจิตร สุขะวัฒนะ
อ.ชนแดน จำนวน 2 คน / 1. นายชัยพงษ์ธัญญะอุดม 2. นางเภา พับขำ
อ.หนองไผ่ จำนวน 2 คน / 1. นายธงชัย ทองจุลละ 2. นายศิริชัย บุญศรี
อ.บึงสามพัน จำนวน 3 คน / 1. นายกมล ชื่นอารมณ์ 2. นายสิทธิโชค เชยขุนทด 3. นางสาวประภาพรรณ สงวนพันธ์
อ.เขาค้อ จำนวน 1 คน / 1.นายมณฑล สนามชัยกุล
อ.วิเชียรบุรี จำนวน 1 คน / 1. นางจันทร์แดง สุขศิริ

18.กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม จำนวน 8 คน
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน / 1.นายนที บุญรอด 2. ร.ต.ต.สุขสัณห์ ภิชัย 3.นายประทีป คงสิบ
อ.ชนแดน จำนวน 2 คน / 1. นางสายบัว บุญเขต 2. นายวีระเทพ ภูยาธร
อ.หนองไผ่ จำนวน 1 คน / 1. นายจิรวัฒน์อิศรางกูร ณ อยุธยา
อ.บึงสามพัน จำนวน 2 คน / 1. นายทองสุข บำรุงนอก 2. นายประหยัด บัวภาเรือง

19.กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 22 คน
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน / 1.นายปิยะศักดิ์ บุญมาก 2.น.ส.นฤดีณัฏฐา รัตนกระจ่างศิลป์ 3.นางทองเบ่ง บุญจันทร์
อ.หล่มสัก จำนวน 3 คน / 1.นายสมเกียรติ ขันธรรม 2.นายธนโรจน์ อัครกิจชัยนนท์ 3.นายสมชาย บุญสมบัติ
อ.ชนแดน จำนวน 3 คน / 1.นางบัวริน บุญชัย 2.นางราตรี นัยวิรัตน์ 3.นางวิภา นัยวิรัตน์
อ.หนองไผ่ จำนวน 3 คน / 1. นางสุนันท์ เพ็งตะโก 2. นางจรรยา แก้วม่วง 3. นางสมพิศ แก้วม่วง
อ.บึงสามพัน จำนวน 2 คน / 1. นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ 2. นางสาวธรรยพร สิงห์สวัสดิ์
อ.วังโป่ง จำนวน 3 คน / 1.นางกาญจนา ศิริภักดิ์ 2. นายแถว แพงทอง 3. นายสมคิด พรมทอง
อ.หล่มเก่า จำนวน 2 คน / 1. นางรัตนา จันทัก 2. น.ส.สุประวีณ์ ศรีมังกร
อ.เขาค้อ จำนวน 2 คน / 1.นางสุมาลี แสนยากุล 2.น.ส.พิศมัย แซ่เฮอ
อ.น้ำหนาว จำนวน 1 คน / 1.นายศุภวิทย์ เสิกภูเขียว

20.กลุ่มอื่น ๆ กลุ่มอาชีพ จำนวน 11 คน
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 2 คน / 1.นายเรวัต แสงวิจิตร 2.นายอานัฐพงษ์ ขวัญยาว
อ.หล่มสัก จำนวน 3 คน / 1.นายภูมินทร์ อินแนน 2.นายกมลศักดิ์ ไทยแท้ 3.นายสมบูรณ์ ศรีบุญมี
อ.ชนแดน จำนวน 2 คน / 1. นางสุทัศนีย์ โสภา 2. นางณัฐปคัลภ์ นัยวิรัตน์
อ.หนองไผ่ จำนวน 2 คน / 1. นางทองสุข คำกลิ่น 2. นางมาลัย ภักติยมงคลกุล
อ.หล่มเก่า จำนวน 2 คน / 1. นางพัชราไล จันทร์กัน 2. นางอัจฉราพร ก้อนคำ

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลผู้สมัครข้างต้น จะพบว่าในการเลือกระดับจังหวัดมีกลุ่มอาชีพ ที่ไม่ต้องมีการเลือกกันเองในรอบแรก เนื่องจากมีผู้สมัครไม่เกิน 5 คน จำนวน 4 กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่ 9 กลุ่มที่ 11 กลุ่มที่ 12 กลุ่มที่ 13 สำหรับผู้สมัครที่ได้รับเลือกจากระดับอำเภอจะได้รับหนังสือแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกในกลุ่มเดียวกัน ณ สำนักทะเบียนของอำเภอที่สมัครในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ยกเว้นอำเภอวังโป่ง ผู้สมัครสามารถไปรับเอกสารแนะนำตัวของแต่ละกลุ่มได้ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 และขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่สนใจข้อมูลของผู้สมัคร ที่ได้รับการเลือกระดับอำเภอสามารถตรวจสอบได้จากแอปพลิเคชัน Smart Vote ของ สนง. กกต. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง. กกต.จังหวัดเพชรบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5671 2002 หรือ 0 5672 5574 ในวันและเวลาราชการ.

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน