X
เสนออนุมัติงบประมาณ

รับถ่ายโอน สภา อบจ.แปดริ้วเห็นชอบรับ สอน. รพ.สต. 2 แห่งเข้าไว้ในสังกัด

ฉะเชิงเทรา – รับถ่ายโอน สภา อบจ.แปดริ้วเห็นชอบรับ สอน. รพ.สต. 2 แห่งใน อ.แปลงยาว เข้าไว้ในสังกัดตามเสียงเรียกร้องจาก ปชช. ในพื้นที่ร่วมกันเข้าชื่อเสนอ หวังให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องและมีศักยภาพสูงมากยิ่งขึ้นในการบริการแก่ชุมชนห่างไกลให้ได้รับความสะดวก และเข้าถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่ดีเยี่ยมในระดับที่สูงขึ้น พร้อมอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเดินหน้าโครงการเก่า 7 โครงการตั้งงบใหม่ 11 โครงการ และจ่ายเงินทุนสำรอง 17 โครงการ

วันที่ 24 ม.ค.66 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จ.ฉะเชิงเทรา นายอุดร เทพวาที ประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมภายในห้องประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งที่ประชุมในวันนี้ ได้มีมติเห็นชอบการขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต. ) 2 แห่ง

ประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา

ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแปลงยาว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองหนึ่ง จากเดิมที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุข อ.แปลงยาว มาอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ฉะเชิงเทรา โดยจะดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และสภายังเห็นชอบร่างระเบียบสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งประธานสภาได้มีการลงนามและจะประกาศใช้ต่อไป

การประชุมสมัยสามัญ

ขณะที่นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า  อบจ.ฉะเชิงเทราจะดำเนินการบริหารสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย ว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1,455,440 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 11 โครงการ จากนั้นที่ประชุมยังได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของ อบจ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 34,911,000 บาท เพื่อดำเนินการจำนวน 7 โครงการ และอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมของ อบจ.ฉะเชิงเทรา อีกจำนวน 130,995,000 บาท เพื่อดำเนินการจำนวน 17 โครงการ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาว จ.ฉะเชิงเทรา ต่อไป

ข้าราชการในสังกัด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สนทะนาพร อินจันทร์

สนทะนาพร อินจันทร์

ลุยงานช่วยเหลือคนเดือดร้อนมาทั้งชีวิต อย่างไม่คิดเรียกสิ่งตอบแทน