เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเครือข่ายภาครัฐเอกชนและประชาชนจิตอาสา 904 วปร. เก็บขยะเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจำปี 2562 ณ หาดในยาง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันนี้ 21 กันยายน 2562 เวลา 10:00 น. นายภัคพงศ์ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่สอดรับกับพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างยิ่ง เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันที่มีความสวยงามของชายหาด เป็นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการดูแลรักษาทรัพยากรชายฝั่งชายหาด หน้าหาด จึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความตระหนักและให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมดูแลรักษาให้มีความสะอาดและสวยงามอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้าน นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้เชิญชวนให้ส่วนราชการหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการรณรงค์เก็บขยะในพื้นที่ของชายฝั่งจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลสากลในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่ง ทะเลและเป็นการสร้างการรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับปัญหาขยะตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในทุกภาคส่วน

จังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ณ ชายหาดในยางอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,ลูกจ้าง,พนักงาน,ประชาชนจิตรอาสา 904 วปร., ประชาชนทั่วไป,นักเรียน,นักศึกษาและมวลชนทุกภาคส่วน จำนวน 800 คน เข้าร่วม ช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดและนำมาชั่งปริมาณขยะ  ซึ่งได้ปริมาณขยะที่เก็บในวันนี้จำนวน   952.5 กิโลกรัม แบ่งเป็นขยะประเภทแก้วและโลหะ 23.5 กิโลกรัมขยะชีวภาพ 165 กิโลกรัม พลาสติกและยาง 764 กิโลกรัมและขยะอันตรายจำนวน 22 ชิ้น จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ช่วยกันคัดแยกขยะ อาทิ ขยะอันตราย ขยะที่ย่อยสลายได้ เพื่อให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

#วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล # ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต # เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต # เก็บขยะในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น