X

ปัตตานี- น้ำใจชาวตานี 3 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีและยากจน

น้ำใจชาวตานี 3 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีและยากจน

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 นายสุวิทย์ เจะโซะ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษา “น้ำใจชาวตานี 3 เพื่อน้อง โดย สพป.ปัตตานี เขต 3” โดยมีนางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนายจีรพงษ์ แข็งแรง นายภัทรพงษ์ วรรณกุล และนายพัฒนา หมื่นศรีภูมิ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.ปัตตานี เขต 3 คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมวาสุกรี สพป.ปัตตานี เขต 3

นายสุวิทย์ เจะโซะ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า “คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา “น้ำใจชาวตานี 3 เพื่อน้อง โดยสพป.ปัตตานี เขต 3” ได้ร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์จากการจำหน่ายเสื้อกีฬาเนื่องในโอกาสวันครู เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ที่มีความประพฤติดีเรียบร้อย มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส และได้กำหนดระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษา “น้ำใจชาวตานี 3 เพื่อน้อง โดย สพป.ปัตตานี เขต 3” ซึ่งในปีนี้ ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ได้จัดสรรทุนดังกล่าวให้โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 67 โรง จำนวน 334 ทุนๆ ละ 500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 167,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และได้ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ และมีทักษะในการดำรงชีวิตตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

กองทุนเพื่อการศึกษา “น้ำใจชาวตานี 3 เพื่อน้องโดย สพป.ปัตตานี เขต 3” เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าแก่นักเรียนในสังกัด มุ่งเน้นให้นักเรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม ให้ได้รับการช่วยเหลือ ดังนั้น ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนทุกคน ขอให้มุ่งมั่นอดทน ตั้งใจศึกษาหาความรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น เพื่อให้จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

>