อบจ.กระบี่ จัดค่าย เยาวชนคนรักษ์กระบี่

 

นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เยาวชนคนรักษ์กระบี่” ตามโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.กระบี่ โดยมีนายวิศิษฏ์ วงศ์สิริพรกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ บ้านไร่ตะวันหวาน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยมีเยาวชน คณะครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรม “เยาวชนคนรักษ์กระบี่” มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมสร้างสัมพันธ์กลุ่ม กิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว กิจกรรมศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับบทบาทเยาวชนกระบี่ กิจกรรมก้าวย่างอย่างเยาวชนคนรักษ์กระบี่ และพลังงานทางเลือกในยุคเทคโนโลยี เป็นต้น

เพื่อให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก และตระหนักในการอนุรักษ์และหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างความคิด ความกล้าในการปฏิบัติที่เหมาะสมและสร้างสรรค์สำหรับการอนุรักษ์และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไปสู่เยาวชนคนอื่นๆ ได้ สร้างโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ซึ่งกันและกัน ฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันเป็นรากฐานของการเตรียมตัวทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกระบี่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น