X

รพ.กระบี่่ นำร่องโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย อาหารผู้ป่วยเพื่อสุขภาพ

โรงพยาบาลกระบี่่ นำร่องโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย อาหารผู้ป่วยเพื่อสุขภาพ  ลงนาม บันทึกข้อตกลง บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  พัฒนามาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยจากสารพิษให้ผู้ป่วยได้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างปลอดภัย ส่งเสริมสินค้า เกษตร ของจังหวัดกระบี่

วันที่ 9 ม.ค.62  ที่ห้องประชุมคมกริม โรงพยาบาลกระบี่  นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่  นายแพทย์ สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.โรงพยาบาลกระบี่  ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง โรงพยาบาลกระบี่ กับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ ( วิสาหกิจเพื่อสังคม )จำกัด โดยนายชาญฤทธิ์  เพิ่มทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ ( วิสาหกิจเพื่อสังคม ) จำกัด

นายแพทย์ สุพจน์ ภูเก้าล้วน  ผอ.โรงพยาบาลกระบี่  กล่าวว่า ในปี 2562 โรงพยาบาลกระบี่ กำหนดจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ในวงเงิน 6 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ  ระยะ 6 เดือน 3 ล้านบาทตั้งแต่มกราคม- มิถุนายน 62  และ กรกฎาคม- ธันวาคม 62

ซึ่งทางคณะกรรมการประสานงาน ขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐประจำจังหวัดกระบี่  เพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินโครงการ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาลกระบี่ได้บริโภคอาหารปลอดภัย ส่งเสริมด้านการตลาดของกลุ่มเกษตรกรต่างๆในจังหวัดกระบี่ให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า เพื่อขยายผลผลิตด้านการเกษตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆแก่ผู้บริโภคโดยตรงและต่อเนื่อง  จะทำให้เกษตรกรเป้าหมายในการจำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น

โดยในก่อนหน้านี้ ในปี 2561 โรงพยาบาลกระบี่ได้จัดโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยดำเนินการด้วยงบประมาณ 1 ล้าน 8 แสนบาท  โดยทางโรงพยาบาลกระบี่ ได้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  จากเกษตรกร ได้แก่ ไข่ไก่ผลไม้ ผัก รวมทั่วไปผักพื้นบ้าน เนื้อสัตว์และเครื่องแกง  จากกลุ่มเกษตรกรใน  4 อำเภอ 221 ครัวเรือน

แต่ในปี 2562 ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกระบี่(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด. เข้ามาดำเนินการควบคุมดูแลมาตรฐานคุณภาพปริมาณสินค้าและความปลอดภัยจากสารพิษ สิ่งเจือปนต่างๆ ของสินค้าก่อนนำส่งให้กับโรงพยาบาลกระบี่ ตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลกระบี่.  โดยทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกระบี่(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด.จะเป็นผู้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร จากเกษตรกรชาวกระบี่โดยตรง  มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วไม่ต่ำกว่า  200 ราย ทั้งเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก เครื่องแกง ผลไม้ เป็นต้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สิทธิชัย สิขวัตร

สิทธิชัย สิขวัตร

ปริญาตรี วัฒนธรรมศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช รักอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง