สผผ.วินิจฉัยให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อใบอนุญาตโรงแรม 78 ราย ริมหาดเฉวง เกาะสมุย เสร็จภายใน 30 วัน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีผู้ประกอบการโรงแรมบริเวณหาดเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวนกว่า 78 ราย ร้องเรียนเข้ามายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังจากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอเกาะสมุย ไ่ม่ดำเนินการออกใบอนุญาตโรงแรมและต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมที่กำลังจะหมดอายุให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมบริเวณหาดเฉวง โดยอ้างปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับทางสาธารณะที่ปรากฏในผังระวางที่ดิน อันเกิดจากความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการออกเอกสารสิทธิ์ในอดีต เป็นเงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชุดเจนจนเป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

 

ขณะที่ทางอำเภอเกาะสมุยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ปัจจุบันทางพิพาทดังกล่าวไม่มีสภาพหลงเหลือให้ตรวจสอบได้อีก ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าทางดังกล่าวอยู่บริเวณใด กว้างยาวเท่าใด เริ่มจากบริเวณใด ไปสิ้นสุดที่ใด ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ พ.ท.ดุสิต เกสรแก้ว หัวหน้าชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ดินกองทัพภาคที่ 4 ที่ชี้ให้เห็นว่าข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุปเป็นที่แน่ชัดหรือเป็นที่ยุติ หรือมีการรับรองจากหน่วยงานของรัฐแห่งใด อีกทั้งการถือครองเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน นส.3 นส.3ก ของผู้ประกอบกิจการโรงแรมมีผลสมบูรณ์ครบถ้วนตากฏหมายทุกประการ หน่วยงานของรัฐจะนำกรณีพิพาททางสาธารณประโยชน์ที่ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดมาอ้างเพื่อไม่ดำเนินการต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมมิได้

ต่อมา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาการออกใบอนุญาตต่ออายุการประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าว ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาตามข้อกฏหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการขอต่อใบอนุญาตประกอธุรกิจโรงแรม ลงวันที่ 24 มกราคม 2553 และประมวลกฏหมายที่ดิน

ล่าสุดจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะถึงกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการ เพื่อมิให้เป็การกระทบต่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมบริเวณหาดเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ขอให้ประสานไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของผู้ประกอบการโรงแรมบริเวณหาดเฉวง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน

และเพื่อให้ได้ข้อสรุปในเรื่องพิพาททางสาธารณประโยชน์ในบริเวณหาดเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (27) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2553 ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามกระบวนการทางกฏหมาย

แต่การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ การจดทะเบียนแลกเปลี่ยนที่ดินตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ตามประมวลกฏหมายที่ดินนั้น ในสถารการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในขณะนี้อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและความเสียหายต่อประชาชนเกินสมควร จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตร 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดินและให้ผู้ประกอบการในพื้นที่พิพาท เสียค่าธรรมเนียมตอบแทนเป็นรายปีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวิธีการและอัตราที่กำหนดไว้ในบัญญัติที่ดิน และให้รายงานผลการดำเนินการในเบื้องต้น ภายใน 60 วัน