เกษตรจังหวัดสุโขทัยร่วมดำเนินโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง นำร่องเกษตรทฤษฎีใหม่

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการขุดลอกสระพื้นที่ 28 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้เป็นอ่างเก็บน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

จังหวัดสุโขทัยเป็น 1 ใน 22 จังหวัดที่ประสบภัยแล้งเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา มีพื้นที่ประสบภัยจำนวน 4 อำเภอ 16 ตำบล 91 หมู่บ้าน และได้มีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งให้ 22 จังหวัดที่ประสบภัยแล้งดังกล่าว เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

จังหวัดสุโขทัยโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย อบจ.สุโขทัย ตลอดจนประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการพัฒนาโดยขุดลอกสระพื้นที่ 28 ไร่ ลึกประมาณ 12-15 เมตร ความจุน้ำประมาณ 200,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยรับผิดชอบดำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนเกษตรกรให้ดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำเนินการขุดสระและทำโคกให้ สำนักงานเกษตรจังหวัดก็จะนำร่องดำเนินการปลูกไม้ผล พืชผักตามคันนา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรที่อยู่รอบสำนักงาน และบุคคลทั่วไปได้มาเรียนรู้ พร้อมขยายผลไปสู่เกษตรกรข้างเคียง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และการขาดแคลนน้ำของราษฎรหมู่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 60 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรอีกกว่า 1,500 ไร่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสุโขทัย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น