เกษตรจังหวัดสุโขทัยเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับเงินเยียวยาโควิด ครัวเรือนละ 15,000

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ผนึกกำลังเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับเงินเยียวยาครัวเรือนเกษตรกรละ 15,000 บาท ภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ทันกำหนดภายใน 15 พฤษภาคม 2563 นี้ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้เร่งให้บริการเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยไม่เว้นวันหยุด เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและให้อยู่ในข่ายที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้มีรายชื่อตกหล่น และสามารถเข้าถึงสิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับให้มากที่สุด

เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวย้ำว่า กรณีเกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่ หรือรายเดิม แปลงใหม่ จะต้องปลูกพืชแล้ว 15 วัน จึงจะมาขึ้นทะเบียนได้ และต้องแจ้งตามความเป็นจริง ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 ส่วนกรณีเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้ด้วยตนเอง