เกษตรฯ​ ชูมะม่วงโชคอนันต์แปลงใหญ่สุโขทัย ช่วยชุมชนมีรายได้ยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันในด้านการผลิตและการตลาด เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ

นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ปัจจุบันแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ จ.สุโขทัย มีพื้นที่ปลูกจำนวน 699.50 ไร่ มีสมาชิกแปลงใหญ่ 66 ราย ราคามะม่วงสูงกว่าตลาดทั่วไป 1-2 บาทต่อกิโลกรัม สมาชิกมีรายได้ 1-2 ล้านบาท/ปี ซึ่งเป็นรายได้ที่เกษตรกรพึงพอใจและเป็นรายได้ที่แน่นอน ความสำเร็จโดยการนำของนายสายชล  จันทร์วิไร หรือผู้ใหญ่อ๋อ ประธานแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ และคณะกรรมการกลุ่มที่เข้มแข็ง นำพาให้กลุ่มชนะเลิศการประกวดแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2562 ด้วยการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี ใช้หลักตลาดนำการผลิต การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (MOU) กับบริษัทเอกชน และมีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า มีตลาดรองรับแน่นอน สร้างความมั่นคงให้กับกลุ่ม

จุดเด่นของแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ คือ การปลูกระยะชิด 2×3 เมตร ทำให้ได้ต้นที่มีความสูงไม่เกิน 2 เมตร ในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกมะม่วงได้ประมาณ 250 ต้น ตัดแต่งกิ่งปีละ 2 ครั้ง ทำให้สามารถเก็บขายเป็นมะม่วงนอกฤดูได้ ส่วนวิธีการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มก็ช่วยให้เกิดความสะดวกกับการเก็บเกี่ยวผลผลิต ลดความเสียหายของผลผลิต ลดปริมาณการใช้แรงงาน และลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้ยังมีการนำโดรนมาช่วยในการผลิต เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและลดต้นการผลิต โดยการทำงานพื้นที่ 1 ไร่ โดรนฉีดพ่นปุ๋ยและสารเคมีใช้เวลาแค่ 2-3 นาทีต่อไร่ ขณะที่แรงงานคน 1 ไร่ ใช้เวลา 20 นาที

“แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์แห่งนี้ สามารถสร้างความยั่งยืนและความมั่งคั่งให้กับสมาชิกได้ ด้วยการวางแผนการผลิต เช่น การกำหนดโควต้าการผลิตภายในกลุ่ม ให้กลุ่มมีผลผลิตตลอดทั้งปี ไม่กระจุกตัว การจัดการด้านงาน คน และทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนที่กำหนด การเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ”