สุโขทัยเตือนเกษตรกรหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร ลด PM 2.5

นายโอฬาร  ธนสัญชัย นายอำเภอคีรีมาศ พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดสุโขทัย และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ร่วมกันเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ที่บริเวณแปลงสาธิต หมู่ที่ 4 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาไถกลบตอซังเพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในดิน และลดมลพิษทางอากาศ ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

นายเนตร  สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ เกษตรกรยังคงนิยมทำการเผาวัชพืช ตอซัง และเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อความสะดวกในการไถเตรียมดิน ทำให้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรุนแรงขึ้น ส่งผลต่อการเกิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมประเทศไทย โลกร้อนขึ้น และยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญา มาตรา 220 “ผู้ใดทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตราแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”

จึงขอให้เกษตรกรงดการเผาทุกชนิดในพื้นที่ทางการเกษตร โดยการทำเกษตรแบบปลอดการเผา เพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช รวมทั้งใช้ประโยชน์จากเศษพืชในไร่นา ดังนี้ 1.) การไถกลบเศษวัสดุการเกษตรลงไปในดิน เป็นการฟื้นฟูโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ส่งผลให้ดินโปร่ง รากพืชชอนไชง่าย ลดปัญหาวัชพืชในแปลงเพาะปลูก เช่น การไถกลบตอซังฟางข้าว หรือใบอ้อยลงไปในดิน เพื่อย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยในดินต่อไป

2.) นำเศษวัสดุการเกษตรที่เหลือทิ้งในแปลงมาใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เช่น นำมาทำปุ๋ยหมัก เป็นการช่วยปรับปรุงบำรุงดิน 3.) นำเศษวัสดุที่เหลือทิ้งในแปลงมาใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์ เช่น นำเปลือกข้าวโพดมาหมักเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงโค หรืออัดเป็นฟางก้อนนำไปเป็นอาหารโคและกระบือ เป็นต้น 4.) นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ยอดและใบอ้อย เปลือกและซังข้าวโพด นำมาผลิตเป็นพลังงานทางเลือกได้ เช่น นำมาผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด หรือเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแข็ง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรได้อีกด้วย ทั้งนี้ เกษตรกรที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย โทร 055-620481

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสุโขทัย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น