ไม่ลืมกัน!! ธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง พิธีบรมราชาภิเษก

ชุมพร-ไม่ลืมกัน!! ธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง พิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 7 พ.ย. 62 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชุมพร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วย นายปุณณรัตน์ อภิรัตนพันธุ์ นักทัณทวิทยาชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหลังสวน,นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร, ส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ต้องขังทั้งชาย หญิง จำนวน 1,631 คน ตามโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ ณ เรือนจำอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ซึ่งก่อนการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ผู้ต้องขัง ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำอำเภอหลังสวน ได้ร่วมแสดงท่าเต้นบาสโลบประกอบเพลง เพื่อเป็นการขอบคุณถึงกำลังใจที่ได้รับในครั้งนี้ โดยผู้ต้องขังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพร้อมกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคมเมื่อออกไป

นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง และเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการรวมพลังจิตอาสา แสดงน้ำใจ และสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงเห็นว่า เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ระลึกถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมส่งเสริมความเท่าเทียม การเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับการสงเคราะห์ด้านคุณภาพชีวิต รวมทั้งความสุขทางจิตใจให้แก่ผู้ต้องขัง และเป็นพลังในการช่วยเหลือสังคมต่อไป จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชุมพร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น