ขยะ!! วัดสู่ชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำยั่งยืน

ชุมพร-ขยะ!! วัดสู่ชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำยั่งยืน

เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางอวยพร  อุ่นเพ็ง ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดหรือวัดต้นแบบปลอดขยะ เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากวัดสู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนของจังหวัดชุมพร

กิจกรรมอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากวัดสู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน จังหวัดชุมพร ประจําปี 2563 เป็นโครงการที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชุมพรได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดโดยเฉพาะการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย มีข้อจำกัดในการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม  แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยจึงควรเน้นในการลดปริมาณขยะมูลฝอย จากแหล่งกำเนิดคือครัวเรือนชุมชนโรงเรียนวัด โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคัดแยกและนำขยะ  มาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร  จึงจัดทำโครงการวัดต้นแบบปลอดขยะภายใต้แนวคิดการจัดการขยะที่ต้นทาง  และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยส่งเสริมวัดต้นแบบปลอดขยะ 12 แห่ง  จัดตั้งศูนย์สาธิตวัดต้นแบบปลอดขยะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะประโยชน์ส่งเสริมการดูดซับคาร์บอนในการลดโลกร้อน 12 แห่ง  แห่งละ 200 ต้น  รวม 2400 ต้น  และอบรมให้ความรู้จัดการสิ่งแวดล้อมในวัดจำนวน 100 รูปที่วัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวง  และวัดราชบูรณะพระอารามหลวง

ทางด้านพระครูถาวร ธรรมนิเทศ เจ้าคณะอำเภอทุ่งตะโก กล่าวเปิดโครงการว่า ในปัจจุบันการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟมนำมาบรรจุอาหาร  สิ่งเหล่านี้เป็นของที่ย่อยสลายไม่ได้  หรือได้แต่ต้องใช้เวลานาน  ท้องถิ่นที่รับผิดชอบก็มีข้อจำกัดในการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล  จึงก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมมากมาย  แนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาได้คือการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย วัดก็ดี  บ้านก็ดี  โรงเรียนก็ดี  ที่เรียกว่า บวร เป็นสิ่งเทิดหน้าชูตาคนในชุมชน ถ้าวัดบ้านและโรงเรียนมีความสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย  จะชี้ให้เห็นว่าคนในชุมชนมีความกลมเกลียวกัน มีนิสัยรักสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้แก่ผู้ที่พบเห็นเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมรับรู้ร่วมคิดร่วมทำ เริ่มดำเนินการมีการขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนและหน่วยงานต่างๆทำให้วัดมีสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ในกิจกรรมครั้งนี้ ยังมี  คณะยุวทูตวัฒนธรรมหมอสะอาด นำโดย ด.ญ.กนกพลอย บุญประกอบ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์

ทูตวัฒนธรรมงานแยกขยะต้นทาง ยุวทูตน้อยหมอสะอาด  ได้มาร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการแยกขยะ และ จำกัดปริมาณขยะจากต้นทางให้แก่ บรรดาพระคุณเจ้าที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ชม ด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชุมพร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น