X

จ.กาญจนบุรี พิจารณารับรองผลการตรวจประเมิน “เงาะทองผาภูมิ” ของผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่าย

จังหวัดกาญจนบุรีพิจารณารับรองผลการตรวจประเมิน “เงาะทองผาภูมิ” ของผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายจากคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “เงาะทองผาภูมิ” เพื่อที่จะนำไปเสนอกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อไป

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “เงาะทองผาภูมิ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณารับรองผลการตรวจประเมินของคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “เงาะทองผาภูมิ” ในการควบคุมให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและกระตุ้นให้ผู้ผลิตสร้างและรักษาภาพพจน์ในสินค้า ป้องกันการนำชื่อเสียงของเงาะทองผาภูมิ ไปแอบอ้างโดยทุจริตเพื่อหาผลประโยชน์ โดยในที่ประชุมฯได้ร่วมกันพิจารณารับรองผลการตรวจประเมินของคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “เงาะทองผาภูมิ” ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่าย ที่ได้สมัครขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ทั้งสิ้นจำนวน 44 ราย ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาและคุณภาพของสินค้าจากผู้ผลิตและจำหน่าย รวมทั้งติดตามประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพ มาตรฐานให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้ จะนำไปเสนอกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อไป

ขอบคุณข่าว/ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน