X

พักงาน!!! “ปลัดเมืองพัทยา” เซ่นเอื้อเอกชนใช้ท่าเรือเฟอร์รี่พัทยา-หัวหิน

ที่จ.ชลบุรี นายกฯพัทยาลงนามคำสั่งปิดหมายพักราชการปลัดเมืองพัทยาแบบไม่มีกำหนด หลังถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยร้ายแรงออกระเบียบเอื้อเอกชนใช้ท่าเรือขณะรักษาการนายกฯ อันเป็นปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (27 ก.ย.) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ลงนามในคำสั่งเมืองพัทยาเลขที่ 3151/2562 เรื่องให้พนักงานเมืองพัทยาพักราชการ โดยมีเนื้อหาระบุว่าด้วย นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ พนักงานเมืองพัทยาตำแหน่ง ปลัดเมืองพัทยา (นักบริหารระดับสูง) มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มีควรได้ อันเป็นเจตนาทุจริตต่อหน้าที่ราชการดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1.การออกใบอนุญาตเทียบเรือสะพานท่องเที่ยวพัทยาใต้เลขที่ 25/2559 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ให้กับ บ.รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด     อำนาจหน้าที่ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การจอดเรือ เทียบเรือ และใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือ พ.ศ.2546 และระเบียบเมืองพัทยาว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้ พ.ศ.2549 โดยมีพฤติกรรมเจตนาลวงใช้จัดทำใบอนุญาตฯ เพื่ออำพรางจุดประสงค์ต้องการให้บริษัทฯ สามารถเข้าซ่อมแซมท่าเทียบเรือซี/ C และได้ใช้ประโยชน์ท่าเทียบเรือ อันเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตน เองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้อันเป็นเจตนาทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

กรณีที่ 2.การออกระเบียบเมืองพัทยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์ที่บริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้ พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ใช้อำนาจหน้าที่ตำแหน่งปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้า ที่นายกเมืองพัทยา ทำการแก้ไขระเบียบกฎหมายฉบับเดิมและจัดทำระเบียบกฎหมายฉบับใหม่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ บ.รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด เพียงรายเดียวและการออกประกาศเมืองพัทยา เรื่อง การจอดเรือเพื่อรับ-ส่งนักท่องเที่ยว ที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย จำกัด ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ประกอบใบอนุญาตเทียบเรือสะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ เลขที่ 24/2559 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ใช้อำนาจหน้าที่ตำแหน่งปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา เพื่อเป็นหลักฐานการเป็นเจ้าของท่า การเช่าท่า หรือได้รับความยินยอมให้ใช้ท่า ให้กับ บ.รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด ได้มีโอกาสเข้าเป็นผู้มีคุณสมบัติได้รับใบอนุญาตให้เดินเรือกลประจำทางหัวหิน-พัทยาใต้ อันเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มีควรได้เป็นเจตนาทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

กรณีที่ 3.การออกคำสั่งเมืองพัทยาที่ 2576/2559 สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเมืองพัทยา ใช้อาจตำแหน่งปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา ถือเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน พ.ศ.2543 ในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ล่วงหน้า โดยสั่งการให้มีการแก้ไขคำสั่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ แต่งตั้งตนเองเป็นประธานคณะกรรมการ กำหนดให้จัดประชุมโดยเร่งด่วนในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ บ.รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด อันเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มีควรได้เป็นเจตนาทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

กรณีที่ 4.การอนุญาตให้ บ.รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด ใช้ประโยชน์ท่าเทียบเรือท่อง เที่ยวพัทยาใต้ โดยอาศัยประกาศเมืองพัทยา เรื่อง การจอดเรือเพื่อรับ-ส่งนักท่องเที่ยว ที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 กำหนดให้ บริษัทฯจ่ายค่าธรรมเนียม อันเกิดจากการกำหนดของคณะกรรมการจัดประโยชน์ฯ ใช้อำนาจหน้าที่ตำแหน่งปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ฯ บิดเบือนละเว้นไม่แจ้งข้อมูลอันเป็นจริงว่า บ.รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด จะขอเช่าพื้นที่ทั้งหมดของท่าเทียบเรือซี/C เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานติดตั้งสายพานตรวจสัมภาระผู้โดยสารและให้บริการที่พักคอย รวมทั้งการจอดเทียบเรือเฟอร์รี่ค้างคืน เพื่อคอยให้บริการผู้โดยสารที่ไปกลับหัวหิน-พัทยา เพื่อให้คณะกรรมการจัดประโยชน์ทราบและกำหนดราคาค่าเช่าหรือค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ แต่กลับให้คณะกรรมการจัดหาประโยชน์พิจารณาโดยหลงผิดกำหนดค่าธรรมเนียมจอดเทียบเรือ และการละเว้นไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามอำนาจหน้าที่ โดยการปกปิดประกาศเมืองพัทยา เรื่อง การจอดเรือเพื่อรับส่งนักท่องเที่ยวที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ทำให้เมืองพัทยาเสียหายไม่ได้รับชำระค่าธรรม เนียมมาตั้งแต่ บ.รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด เริ่มมีการใช้งานมาโดยตลอด อีกทั้งละเว้นไม่กำหนดค่าเช่าทรัพย์สิน/ท่าเทียบเรือซี/C ของเมืองพัทยา โดยคำนึงถึงสภาพและทำเลของทรัพย์สินทำให้เมืองพัทยาได้รับความเสียหายสูญเสียรายได้ที่ควรได้รับจริง เป็นการแสวงหาประโยชน์มิควรได้โดยชอบด้วยกฏหมายสำหรับตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของ บ.รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด เป็นเจตนาทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

กรณีที่ 5.การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ บ.รอยัล พาเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานบนสะพานท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณท่าซี/C โดยผิดกฎหมาย ทั้งที่รับรู้ตั้งแต่มีการเข้าชี้แจงแผนธุรกิจและการดำเนินกิจการของบริษัทฯที่เข้ามาชี้แจงโดยละเอียด ให้ทั้ง นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ และนายธรรมนูญ หินคำ ทราบโดยตลอดรวมถึงวันเปิดทำการครั้งแรกของกินการเรือเฟอร์รี่ นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ได้ รับเชิญเป็นผู้ร่วมเปิดงานเดินเรือครั้งแรก ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือหากไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารย่อมมีหน้าที่ต้องออกคำสั่งระงับรื้อถอนอาคาร ที่ไม่สามารถขออนุญาตก่อสร้างได้

การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้เป็นเจตนาทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และมีเหตุให้พักราชการได้ตามข้อ 14 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559 คือ 1. นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงตามคำสั่งเมืองพัทยา 2793/2562 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และคำสั่งเมืองพัทยาที่ 3049/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 มีกรณีถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็นเจตนาทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และนายกเมืองพัทยาพิจารณาเห็นว่าถ้า นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ คงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการของเมืองพัทยา 2.นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง และจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นภายในเมืองพัทยา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ข้อ 29 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559 และมติของคณะกรรมการเมืองพัทยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559 และมติของคณะกรรมการเมืองพัทยา ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 จึงให้นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ พักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ลงนามโดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา

พร้อมกันนี้ได้มีหนังสือบันทึกข้อความ ส่วนกองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ที่ ชบ 52312/549 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่องแจ้งคำสั่งพักราชการพนักงานเมืองพัทยา ตามคำสั่งเมืองพัทยาที่ 3152/2562 เรื่องให้พนักงานเมืองพัทยาพักราชการ โดยสั่งให้นายธรรมนูญ หินคำ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ สังกัดฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พักราชการเพื่อรอฟังผลการพิจาร ณา รวมทั้งหนังสือคำสั่งเมืองพัทยาที่ 3156/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 มาตรา 54 และมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แต่งตั้งให้ นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ ตำแหน่งรองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562

ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าเรื่องนี้มีปัญหามาตั้งแต่สมัยคณะผู้บริหารชุดที่แล้ว หลังมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆของรัฐ ทั้ง DSI และจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการสอบ สวนข้อเท็จจริงกรณีการกระทำผิดวินัยร้ายแรงของ นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา และนายธรรมนูญ หินคำ นิติกรชำนาญการ เรื่องเกี่ยวกับการออกประกาศหรือระเบียบการใช้ท่าเรือและการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเมืองพัทยา ซึ่งก็ได้มีการเชิญตัวมาชี้แจงข้อกล่าวหาและเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมาย และตามระเบียบของเมืองพัทยา แต่กลับพบว่าทางคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งให้มาทำการสอบสวนไม่ได้รับความร่วมมือแต่อย่างใด มีพฤติกรรมในการบ่ายเบี่ยง ไม่มารับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด แม้กระทั่งรองผู้ว่าราช การจังหวัดชลบุรีได้เรียกไปแล้วหลายครั้งก็ไม่ดำเนินการ ที่สำคัญยังมีการข่มขู่พนักงานเมืองพัทยาที่ทำหน้าที่ในการสอบสวนวินัย จึงได้ทำหนังสือคำสั่งเนื่องจากพบว่าเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินการ ซึ่งกรณีนี้หากเจ้าตัวมาแสดงความสุจริตและให้ความร่วมมือก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เพราะยังไม่มีผลสรุปของความ ผิดแต่กลับมีการหลบเลี่ยงอย่างจงใจ ซึ่งในแต่ละครั้งจากการตรวจสอบก็ไม่พบว่าอยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจใดๆ จึงได้นำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย กระทั่งมีมติเห็น ชอบให้พักราชการบุคคลทั้งสองไว้

ปัจจุบันแม้ทั้ง 2 จะถูกสั่งพักราชการก็ยังคงรับเงินเดือนตามปกติจนกว่าผลการสอบสวนจะถึงที่สุด ขณะที่ปัญหาการใช้ท่าเทียบเรือของ บ.รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด ที่สะพานพัทยาใต้นั้น จะได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องทั้งค่าธรรมเนียม ระเบียบที่แก้ไขว่าถูกต้องอย่างไร มีการเช่าหรือดำเนินการอย่างไร และเรื่องของอาคาร ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน