X

รองนายกเมืองพัทยาเปิดโครงการการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

()

รองนายกเมืองพัทยาเปิดโครงการการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

เวลา 09.30 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายบรรลือ กุลละวณิชย์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดโครงการการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วย อสม. ตัวแทนชุมชนต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพียง

 

เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านของโครงสร้างทางสังคมเข้าสู่ยุคดิจิทัลมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั้งทางบวกและลบ ครอบคลุมในทุกมิติการปรับตัวจึงเป็นทักษะสำคัญที่คนในสังคมจำเป็นต้องฝึกฝนด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความคิดและทักษะชีวิตให้สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง ระบบการศึกษาไทยได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยโดยมีประเด็นสำคัญประการหนึ่งคือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการคือ 1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสามารถเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในการบริหารและจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้โครงการยังมีกิจกรรมจัดการเรียนรู้ KM การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ KM การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างอาชีพ กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ Active Learning เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และวิธีคิดแบบ Lifelong Learning เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและต่อยอดในเชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอาศัยปัจจัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจที่มีอยู่ในชุมชนทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันและพึ่งพาตัวเองได้


เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน