พัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

TGO ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งขยายผลการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

ที่ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จ โครงการขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมีนางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC เข้าร่วมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายยกระดับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้กลายเป็น “World-Class Economic Zone” รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า ประกอบกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งต้องการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดอาเซียนและเวทีการค้าโลก ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง

TGO ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงปัจจุบัน มีโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบ

รวม 60 องค์กร และในปี 2563 มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และได้รับคัดเลือกเป็นโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบ 30 องค์กร โดยมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย อาทิ 1.บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษัท ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด 3. บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัดและ5. บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้ TGO ยังได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนปฏิบัติการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อผลักดันการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC สำรวจเทคโนโลยีในการผลิตของโรงงาน และจัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำให้แก่ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดทำเกณฑ์ประเมินความพร้อมการเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ และปรับปรุง GHG Mitigation Information Platform เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ EEC สนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชลบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น