เมืองพัทยารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ในรูปแบบรถไฟฟ้า

ที่ จ.ชลบุรี    เมืองพัทยา เดินหน้า รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ในรูปแบบรถไฟฟ้า

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชลบุรี-พัทยา กับ “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า   โดยมี นายสุทธิพงษ์ มีใย ที่ปรึกษาโครงการ นายจาดูร แผ่นสุวรรณ วิศวกรโยธา ร่วมชี้แจงโดยมีหน่วยงานราชการและประชาชน ในพื้นที่เมืองพัทยา เข้ารับฟังความคิดเห็น เวทีที่ 1 จำนวน 60 คน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองหนึ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันกำลังประสบปัญหาการจราจรและขนส่ง โดยเฉพาะบริเวณกลางเมืองซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากการเจริญเติบโตของเมืองพบว่า สาเหตุหลักของปัญหาการจราจรและขนส่งในเมืองพัทยาคือ ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ ส่งผลให้มีประมาณการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาการจราจรและการขนส่ง ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศและทางเสียง

ทั้งนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับการเดินทางในเมืองพัทยาให้ครอบคลุมทั้งที่พักอาศัยและแหล่งกิจกรรมต่าง ๆในพื้นที่ ก่อนจะเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 พบว่าเมืองพัทยามีประชากรและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มจะเติบโตมากยิ่งขึ้น หากสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายลง ดังนั้นจะต้องดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพสูง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเป็นการป้องกันการจราจรการขนส่งในตัวเมืองพัทยาในอนาคต ภายใต้กรอบนโยบายของการพัฒนาการขนส่งระบบรางเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาคที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาอุตสาหกรรมในการลดความต้องการใช้ยาพาหนะส่วนบุคคล ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนออก(EEC) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต เมืองพัทยาจึงได้จ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อศึกษาออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า งบประมาณศึกษา 70 ล้านบาท เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณและโครงข่ายในเขตเมืองพัทยาและเชื่อมต่อพื้นที่โดยรอบ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดการเชื่อมต่อในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจและกรรท่องเที่ยว รวมถึงศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดโครงการนำร่องของระบบขนส่งสาธารณะในรูปบรถไฟฟ้ารางเบา หรือระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นที่มีประสิทธิภาพในเส้นทางที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด รวมทั้งการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจองโครงการ เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งจะต้องดำเนินการ มีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบและโครงสร้างของระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับเมืองพัทยา แนวเส้นทางนำร่อง ผลการคัดเลือกตำแหน่งที่ตั้งศูนย์ซ่อมบำรุง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมต่อความต้องการของท้องถิ่นให้มากที่สุด

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชลบุรี-พัทยา กับ “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชลบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น