สภาเมืองพัทยา เห็นชอบเงินช่วยเหลือประชาชน 3 วาระรวด เตรียมลงทะเบียนต้นพ.ค.

ที่​ จ.ชลบุรี สภาเมืองพัทยา เห็นชอบตราข้อบัญญัติ 3 วาระรวด เรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา พ.ศ. เพื่อนำงบประมาณมาใช้เยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 คาดประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาช่วงกลางเดือน พ.ค.นี้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชลบุรี-พัทยา กับ “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

ที่ ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา ได้มีการจัดประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ฝ่ายบริหาร คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการจัดที่นั่งประชุมแบบเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ฝ่ายบริหาร ได้นำเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา พ.ศ…..

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีการแพร่ระบาดซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่วประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงมาตรการควบคุมแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดชลบุรีได้มีมาตรการเร่งด่วนต่าง ๆ​ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น การสั่งปิดห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สถานบันเทิง การระงับการให้บริการร้านอาหาร สถานบริการต่าง ๆรวมทั้งการปิดชายหาดทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา ทั้งด้านการดำเนินชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพ รายได้ ภาระค่าใช้จ่าย และการดำเนินกำหนดจุดคัดกรองเพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อ ซึ่งมาตรการให้การควบคุมเฝ้าระวังและป้องกัน

เมืองพัทยาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา โดยได้มีการศึกษาข้อกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา และข้อสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือเพื่อซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่มาปรับใช้ให้เกิดความถูกต้อง เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชนในสภาวการณ์ปัจจุบัน ในกรณีฉุกเฉิน มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  9 เมษายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหนังสือกระทรวงมหาไทย ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารภัย ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

ทั้งนี้เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ข้อ 3ได้กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น อบจ. เทศบาลและอบต. เท่านั้นที่จะนำข้อบังคับดังกล่าวมาใช้ได้ นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ เรื่อง มาตรฐานกลางเกี่ยวกับ การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้างและการพัสดุ ลงวันที่ 19 นวาคม 2562 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยในเนื้อหาของประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดว่า กรณีการเงิน การคลังที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา ในเรื่องใดที่กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้กำหนดมาตรฐานกลางไว้ให้ใช้ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนั้นเป็นมาตรฐานกลางไปก่อนโดยอนุโลม โดยเมืองพัทยาสามารถนำประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนั้น ๆ​ มาใช้เป็นมาตรฐานกลางในการนำมายกร่างเพื่อออกเป็นขอบัญญัติเมืองพัทยา เพื่อให้การปฏิบัติราชการไปก่อนโดยอนุโลมโดยไม่ต้องมาขอออกมาตรฐานกลางกับกระทรวงมหาดไทยอีก

ทั้งนี้เพื่อให้เมืองพัทยาสามารถใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาด้านสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำมาใช้กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสามารถนำมาใช้เป็นข้อกฎหมายให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาในกรณีอื่นได้ในกรณีความจำเป็นเร่งด่วนได้อย่างทันท่วงทีหากมีการตราให้ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้

ด้านนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้มีการสอบถามไปยังฝ่ายบริหาร ว่า การออกข้อบัญญัติในครั้งนี้จะครอบคลุมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรบ้าง อาทิ อบจ.ชลบุรีจะมีการให้เงินช่วยเหลือ 1,000 บาท ทุกองค์กรส่วนท้องถิ่น แต่ยกเว้นในส่วนของเมืองพัทยา เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ประชาชนมีการสอบถามว่าการเยียวยาช่วยเหลือครัวเรือนละ 1,000 บาทนั้นประชากรจะได้รับด้วยหรือไม่อย่างไรและจะได้รับเมื่อไหร่ และแนวทางการเยียวยาในระยะยาวนั้นเมืองพัทยามีแนวทางเยียวยาอย่างไร หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการที่ยาวนานออกไป

ขณะที่นายกเมืองพัทยาได้มีการตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา ว่า การดำเนินการเรื่องของเงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางของอบจ.ชลบุรี พร้อมจะมีการวางแนวทางในการช่วยเหลือระยะยาวในการช่วยเหลือประชาชนทั้งการปรุงอาหารสุกแจกจ่าย การแจกเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้กับประชาชนในการดำรงชีพจนกล่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย นอกจากการช่วยเหลือเยียวยาด้านเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อครัวเรือนในเมืองพัทยา ทั้งนี้เตรียมประกาศใช้ข้อบัญญัติหลังจากผ่านการความเห็นชอบการพิจารณาของสาภเมืองพัทยา จะมีการส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในวันที่ 24 เมษายน 2563 หลังจากที่ผู้ว่าลงนามเสร็จก็จะดำเนินการตามขั้นตอนและจะมีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาพร้อมตรวจคุณสมบัติในช่วงระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563 และคาดว่าประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ ในส่วนของที่ประชุมสภาเมืองพัทยา ได้มีการพิจารณาใน 3 วาระรวด ก่อนลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการตราร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ซึ่งจากนี้จะได้มีการนำผลสรุปเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อลงนาม และประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชลบุรี-พัทยา กับ “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน