ผู้ว่าชลบุรี ลงนามคำสั่งปิดทางเข้า-ออกเมืองพัทยา ให้เฉพาะมีความจำเป็น-หน่วยงานรับรอง

ที่​ จ.ชลบุรี เปิดคำสั่ง! ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามปิดทางเข้า-ออกเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนเป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี วันที่ 7 เมษายน 2563 ฉบับที่ 13/2563 เห็นชอบให้ปิดทางเข้า-ออกเมืองพัทยา เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ตามที่ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 2563 ลงวันที่ 2 เมษายน

2563 ข้อ 7 กำหนดว่า “ให้มีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มขันสำหรับผู้ดินทางเข้า – ออกในพื้นที่เมืองพัทยา

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมอบหมายให้ เมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง บูรณาการร่วมกับ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการปฏิบัติให้สอดคล้องกับคำสั่งนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

1.        ห้ามบุคคลเข้า – ออกพื้นที่ในเขตมืองพัทยา ยกเว้น บุคคลที่มีที่พักอาศัยในพื้นที่เขต

เมืองพัทยา บุคคลที่ทำงานในพื้นที่เขตเมืองพัทยา หรือบุคคลที่มีความจำเป็นตามที่เมืองพัทยา และอำเภอ

บางละมุงได้พิจารณาเห็นสมควรอนุญาต โดยให้แสดงบัตรข้าราชการ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ

บัตรที่แสดงสถานที่ทำงานที่แต่ละหน่วยงานรับรองให้ ซึ่งจะต้องมีเลขประจำตัวประชาชน และภาพถ่าย

เพื่อยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ

2.        ให้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้ที่เดินทางผ่าน หากพบผู้มีอุณหภูมิเกินกว่า

ที่กำหนดหรือมีอาการป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ดำเนินการตามขั้นตอนการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

3.        ให้มีจุดตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น ในเส้นทางเข้า – ออก พื้นที่เมืองพัทยา โดยให้

เมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง พิจารณากำหนดจุดคัดกรองให้มีความเหมาะสม สามารถป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 รวมทั้งมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

จนเกินควร ทั้งนี้ ให้รายงานให้จังหวัดชลบุรีทราบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีทราบต่อไป

4.         ให้ประชาชนทุกคน ทุกสัญชาติ ในพื้นที่เมืองพัทยา สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจาก

เคหสถาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสีย

อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา

30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชลบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น