เช็กเลย! คำสั่งชลบุรีฉบับล่าสุดปิดเพิ่ม “เกาะล้าน-เกาะสีชัง-สนามเด็กเล็ก-บางหน่วยราชการ”

ที่จ.ชลบุรี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ออกคำสั่งเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ปิดเพิ่ม “เกาะล้าน-เกาะสีชัง-สนามเด็กเล็ก-บางหน่วยราชการ”

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 3/ 2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COMD-19) ตามที่ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 1/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 2/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COMD-19) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronairus Disease 2019 (COMD 19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีไปแล้วนั้นปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีในการประชุมครั้งที่ 5/ 2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1.ให้ปิดห้างสรรพสินค้ายกเว้นในส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาร้านอาหาร (เฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

2.ให้ปิดสวนสาธารณะสถานที่ออกกำลังกายสนามเด็กเล่นสนามกีฬาต่างๆหรือสถานที่ที่มีประชาชนมารวมตัวกันเพื่อเล่นกีฬาสังสรรค์หรือทำกิจกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกอาคารในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

3.ให้งดการให้บริการในงานบริการบางประเภทของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไว้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรายละเอียดปรากฏตามผนวกก. แนบท้ายคำสั่งนี้

4.ให้มีมาตรการชั่วคราวในพื้นที่เกาะล้านเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตามสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการทีมอาสาโควิด-19 ชุมชนเกาะล้านเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่แนบท้ายคำสั่งนี้โดยให้นายกเมืองพัทยาเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดชลบุรีและส่วนราชการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการการปฏิบัติให้สอดคล้องและรองรับกับสรุปผลการประชุมดังกล่าว

5.ให้งดการเดินทางไป-มาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชังไว้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยให้เจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดชลบุรีกำหนดมาตรการสำหรับผู้ประกอบการเรือทุกประเภทและให้นายอำเภอเกาะสีชังกำหนดมาตรการในการตรวจสอบคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางไป-มาในพื้นที่อำเภอเกาะสีชังให้สอดคล้องและรองรับกับมาตรการนี้อนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1 ) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ. ศ. 2539 โดยผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2554 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปสั่ง ณ 25 มีนาคมพ. ศ. 2563 นายภัครธรณ์เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี

ภาคผนวกก. แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 3/ 2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COMID-19))

1.สำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งสำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นงดงานบริการด้านการทะเบียนทุกประเภทยกเว้นการบริการรับแจ้งเกิดแจ้งตาย

2.สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีและสาขาทุกแห่งในจังหวัดชลบุรีงดให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรับคำขอเกี่ยวกับที่ดินอาคารชุดและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทเป็นการชั่วคราวยกเว้นธุรกรรมประเภทที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ การไถ่ถอนจากการขายฝากที่ดินขยายเวลาไถ่จากขายฝากกรณีจะครบกำหนดเวลาไถ่จากขายฝาก การอายัดที่ดิน อุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การโต้แย้งสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดิน และคัดค้านการรังวัดแบ่งแยกสอบเขตและรวมโฉนดที่ดิน การใช้สิทธิโต้แย้งการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมระหว่างประกาศเช่นมรดกการคัดค้านการออกใบแทน การรังวัดทำแผนที่พิพาทการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณีหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

3. สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีและสำนักงานขนส่งสาขาประกอบด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีสาขาอำเภอศรีราชา สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีสาขาอำเภอบางละมุง สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีสาขาอำเภอหนองใหญ่ส่วนสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีแจ้งงดการอบรมและทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถบัตรประจำตัวคนขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใหม่ทุกชนิด ๓ งดการอบรมเพื่อขอต่อใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิดทุกกรณี งดการให้บริการรับชำระภาษีประจำปีในวันหยุดราชการที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน

4.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีสาขาศรีราชาปิดสำนักงานชั่วคราวทั้งนี้ผู้ติดต่อสามารถรับบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ QR CODE

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชลบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น