X

เกษตรกรุงเก่าจัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน

พระนครศรีอยุธยา-เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฟื้นเศรษฐกิจชุมชนด้วยการจัดงานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน หลังผ่อนคลายโควิด 8-10 ก.ค.นี้

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 27 มิย. นายประทีป การมิตรี รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นายวิรัช แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัชระ กระแสร์ฉัตร นายอำเภอบางปะอิน และนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางโดยรถรางไฟฟ้าเที่ยวชมธรรมชาติของหมู่บ้านสามเรือน จากวัดสามเรือน ไปยังวัดกลางเกาะระกำ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวัดเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ในวันที่ 8-10 ก.ค.2565

นายประทีป กล่าวว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดงาน “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน” ภายใต้โครงการบริหารจัดการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร กิจกรรมสร้างเครือข่ายและลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน (เห็ดตับเต่า) จากแผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประเด็นการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาสร้างสรรค์ สอดรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดหลักสร้างสรรค์ พลังไทย ท่องเที่ยวปลอดภัย เศรษฐกิจไทยยั่งยืน โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองหรือระดับชุมชน ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ได้กำหนดจัดงาน “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน” ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ครั้งที่ 1–9 ที่ผ่านมามีการจัดงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเห็ดตับเต่าให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรกรรมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลสามเรือน และอำเภอบางปะอิน จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2563 และครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เห็ดตับเต่าเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปในการบริโภค ซึ่งตำบลสามเรือน อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรกรรมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งทางบกและทางน้ำ มีทั้งที่พักเชิงนิเวศ และมีการทำการเกษตรกรรมแบบดั่งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการทำประมง การเพาะปลูกเห็ดตับเต่า และมีการแปรรูปโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักและบริโภคเห็ดตับเต่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   จึงร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางประอิน  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน และการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน เพื่อช่วยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะปลูกเห็ดตับเต่าให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ภูมิปัญญาในการเพาะเห็ดให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีนิทรรศการที่รวบรวมองค์ความรู้ แนวคิด และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ชมเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตในแปลงเห็ดตับเต่าให้ดียิ่งขึ้น

โอกาสนี้ ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงเกษตรกร และนักท่องเที่ยว จะได้เข้าร่วมงาน “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน” ซึ่งมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ามากกว่า 60 ร้าน ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตทางธรรมชาติ การล่องเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำของชาวบ้านตำบลสามเรือน และยังได้ร่วมบันทึกภาพแหล่งเพาะเห็ดตับเต่าที่เจริญเติบโตท่ามกลางดงโสน ชมสาธิตและชิมเมนูอาหารที่ปรุงจากเห็ดตับเต่า รวมถึงสินค้าแปรรูปจากเห็ดตับเต่า และอาหารคาวหวานประจำท้องถิ่น และความรื่นเริงตลอดทั้ง 3 วัน เชื่อมั่นว่า  งานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน จะเป็นงานที่สร้างการรับรู้และสร้างรายได้ที่สำคัญ เพื่อช่วยต่อยอดให้กับเกษตรกร และชุมชนได้พัฒนาเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น

นายไพฑูรย์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ปลูกเห็ดตับเต่า จำนวน 277 ไร่ พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอบางปะอิน จำนวน 257 ไร่ และอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัย จำนวน 20 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,800 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาจำหน่ายผลสดหน้าแปลง กิโลกรัมละ 120 – 150 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดอกเห็ด ราคาจำหน่ายเห็ดแปรรูป กิโลกรัมละ 300 – 500 บาท ซึ่งผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ เห็ดดองน้ำเกลือ ข้าวเกรียบเห็ด     ยำเห็ดสำเร็จรูป นอกจากนี้เนื่องจากลักษณะเฉพาะของเห็ดตับเต่าจะสามารถขึ้นได้ในบริเวณที่มีความชื้นและอุณหภูมิเหมาะสม เพราะเห็ดตับเต่ามีพฤติกรรมอาศัยร่วมกับต้นไม้เพื่อแลกเปลี่ยนสารอาหารบางอย่างกับพืชที่อาศัยร่วมเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดินต้องมีความชื้นค่อนข้างมาก อากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดส่องถึง ห้ามใช้สารเคมีในแปลงโดยเด็ดขาด เห็ดตับเต่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดตับเต่า คิดค้นนวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่าโดยการขยายหัวเชื้อเห็ดตับเต่า โดยการนำดอกเห็ดที่บานมากๆ เกินอายุที่จะรับประทานได้ ใส่ภาชนะปิดฝารวมกันไว้รอจนกว่าจะย่อยสลาย แล้วนำไปราดในแปลงที่ต้องการให้เห็ดตับเต่าขึ้น พื้นที่ต้องใกล้กับแหล่งน้ำ หรือมีการวางระบบน้ำในแปลง ต้องมีพืชที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเห็ด เช่น ต้นโสน ต้นทองหลาง ต้นมะกอกน้ำ ต้นแค ต้นมะม่วง หากสภาพพื้นที่ไม่เคยมีเห็ดตับเต่ามาก่อน ใช้เวลาราดหัวเชื้อ 3 ปี ในอัตรา หัวเชื้อ 1 ส่วน ต่อน้ำ 3 ส่วน น้ำต้องไม่มีคอรีนซึ่งในงานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน จะมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ประกอบด้วย นิทรรศการ อพ.สธ. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นิทรรศการเสมือนจริง “แปลงสาธิตเห็ดตับเต่า” นิทรรศการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฝึกอาชีพระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) การขยายพันธุ์ การเลือกซื้อเชื้อเห็ด และการเพาะเห็ดตับเต่า 2) การประกอบอาหารเมนูแกงคั่วเห็ดตับเต่า 3) การแปรรูปเห็ดในน้ำเกลือ กิจกรรมการประกวดแข่งขัน ได้แก่ 1) ประกวดภาพเล่าเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน 2) การประกวดเห็ดตับเต่ายักษ์ 3) การประกวดธิดาน้อยเห็ดตับเต่า 4) การแข่งขันประกอบอาหารเมนูเห็ดตับเต่า 2 เมนู คือเมนูยอดนิยมประจำถิ่นและเมนูสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการโดยตรงเป็นโซนจำหน่ายสินค้ากว่า 60 บูธ มีจุดเช็คอินแนะนำแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่ตำบลสามเรือน และมีบริการกิจกรรมล่องเรือชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั่งรถรางชมวิถีเกษตรกรรมแบบดั่งเดิมแล้วแต่ความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งทั้งหมดจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดผ่อนคลายให้กับชุมชนต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ