X

TCEB เล็งอยุธยาศูนย์ประชุมระดับประเทศ

พระนครศรีอยุธยา-TCEB ระดมสมองหน่วยงานรัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ผลักดันการประชุมระดับประเทศ วางมาตรการเดินหน้าพร้อมไปกับการป้องกันโควิด หวังเยียวยาฟื้นฟูการท่องเที่ยวเศรษฐกิจท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 2 มีค ที่ห้องประชุม THANN Wellness Destination ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ “ค้นหา DNA : MICE Ayutthaya โดยมีนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์กรมหาชน หรือ TCEB เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีนายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผ.อ.ททท.พระนครศรีอยุธยา นายมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา นายธนกฤต กิตติธรรมกูล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา นายวัชระพงษ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานโอทอปเทรดเดอร์แห่งประเทศไทย นายจรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นายฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัดเจ้าของแบรนด์ THANN ผู้บริการTHANN Wellness Destination ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มรภ.พระนครศรีอยุธยา อาจารย์กอบชัย เมฆดี ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ และผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม  

คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการแต่งตั้งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหน้าที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดประชุมและนิทรรศการของจังหวัดให้มีมาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากลการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์กับการค้นหา DNA : MICE Ayutthaya  ยึดหลัก 8 ด้าน ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน, การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน, กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม, ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก, สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก,ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง, สภาพแวดล้อมเมือง และความเสี่ยงในการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ได้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ส่วนด้านที่ยังมีปัญหา อาทิ ความสะดวกสบายในเส้นทางการเดินทาง, สถานที่จัดงานที่ได้รับการรับรองจาก TMVS ที่ยังมีน้อยไป จะต้องนำมาปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการพัฒนาและผลักดันต่อไป ซึ่งผลการประชุมดังกล่าวทางคณะกรรมการฯ จะนำมาสรุปรวมเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนำเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ตามขั้นตอนต่อไป      

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์กรมหาชน หรือ TCEB เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมของคณะกรรมการระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน้นในเรื่องการทำไมซ์ซิตี้  การสร้างความพร้อมของเมืองที่จะเป็นเจ้าภาพ รองรับงานของกิจกรรมไม้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการประชุมองค์การ งานท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล งานแสดงสินค้า หรืองานประชุมวิชาการ รวมไปถึงงาน เมกกะอีเว้นท์ใหญ่ๆ ที่คิดว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเป็นเจ้าภาพได้ วันนี้ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มารวมตัวกันเพื่อที่จะทำการประชุม ปฎิบัติการเวิร์คชอป เพื่อที่จะค้นหา ศึกษา จุดยืนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะจุดที่เราเรียกว่า City DNA  เพื่อที่จะให้รู้ว่า จริงๆแล้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสำคัญสามารถที่จะสร้างเส้นทาง เพื่อที่จะดึงดูด นักเดินทางไมช ให้เข้ามาท่องเที่ยวได้อย่างไร และที่สำคัญคืออยู่ใกล้กับ กทม. การจัดงานในกลุ่มไมซ์เองในกรุงเทพ มีมาก เกือบ 40 เปอร์เซ็นของงานไมช์ทั้งหมด ทั้งประเทศเลย ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ง่ายต่อการเดินทาง ซึ่งอยากที่จะกระตุ้นให้ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ผู้ประกอบการ โรงแรม ผู้ให้บริการด้านไมช เข้าใจและสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของไมซ์ เปิดรับให้เมืองมีศักยภาพพร้อมกลุ่มนักเดินทาง ส่วนสถานที่ประกอบแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ซึ่งมีโรงแรมที่สวยงาม มีรีสอร์ทประเภทWellness มีกิจกรรมด้านสุขภาพ  มีความพร้อม  ซึ่งการประชุมก็จะมีทีม มีผู้ติดตาม ครอบครัว  ซึ่งอาจจะติดตามมาก่อนหรือหลัง ซึ่งยังมีแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง ททท.พระนครศรีอยุธยา แนะนำ มีเส้นทางเที่ยวใหม่ มีชุมชนวิถีชีวิตให้ได้เที่ยวชม อยุธยามีศักยภาพสูง มีความได้เปรียบเพราะอยู่ใกล้กรุงเทพ มีเส้นทางใกล้มาก  เราต้องดูว่าทำอย่างไร ผู้ประกอบการมีความพร้อม  ทำอย่างไรให้คนในเมืองเป็นเจ้าภาพที่ดี  สำคัญคือมาตรฐาน การตลาดเป็นสิ่งสำคัญ ให้คนเข้าใจ ต้องมาร์คว่าพระนครศรีอยุธยา อยู่ในเวทีโลกได้

ในช่วงโควิดการรวมตัวคนหมู่มากถูกล็อคดาวน์ หรือถูกบล็อก  ทำให้กระทบการจัดงานต่างๆ  แต่วันนี้สถานการณ์คลี่คลายสถานที่จัดงาน ผู้ประกอบการเข้าใจหลักปฎิบัติมากขึ้น ในฐานะองค์กรของรัฐ เศรษฐกิจก็ต้องเดินไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดการล็อคดาวน์เกิดขึ้น  แม้ว่าจะเป็นการท้าทายกับสถานการณ์ คนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม ต้องมีแมส ล้างมือ มีการตรวจเอทีเค ตามมาตรการ ใช้นวัตรกรรมมากขึ้น ก็สามารถขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมไปได้

นายฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัดเจ้าของแบรนด์ THANN ผู้บริการTHANN Wellness Destination ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม และนับเป็นสถานที่พัก ที่มีมาตรฐานและความพร้อมในการมีส่วนร่วมกับการจัดการประชุมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ ในเนื้องที่ 30 ไร่ เกิดขึ้นมาเป็นเวลาสองปีเศษ หลังจากที่เราอยู่ในธุรกิจเกี่ยวการสปามานาน และเห็นว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหมาะในหลายเหตุผล ซึ่งมีความแตกต่างจากที่อื่นคือ ที่นี่คือ SPA Destination จึงเลือกสร้างที่นี่ริมแม่น้ำน้อย โดยส่วนใหญ่ลูกค้าต้องการดูแลสุขภาพ กาย ใจ ของตัวเอง ทุกคนที่มาได้ร่วมกิจกรรมมีห้องนวด ออกกำลังกาย ห้องเกลือม ซาวด์น่า ออนเซ็น มีกิจกรรมขี่จักรยานในแม่น้ำ เล่นโยะ บ่ายเข้าห้องโยคะ ดูผักเก็บไข่ ทำให้คนที่มามีความสุข

รูปแบบที่เราสร้างเราเห็นว่าเป็นเมืองมรดกโลก มีความสำคัญทางประวัติศาสต์ จึงต้องออกแบบไทย อย่างตึกล็อบบี้แบบมาจากวัดพุทไธศวรรย์ อาคารเหลี่ยม มีหลังคาสามชั้น ทรงอาคารบ้านเรือน มีความเป็นไทยลดรายละเอียด มีงานศิลปะอยุธยามาใช้ เช่นผนังเราถ่ายมาแล้วนำมาตกแต่ง ใช้ภาพเจดีย์ เพื่อให้เข้าบรรยากาศ โดยมีห้องพัก 50 ห้องมีความเป็นส่วนตัว มีสระว่ายน้ำส่วนตัว บ้านแต่ละหลังมีเนื้อที่น้อยสุด 66 ตร.เมตร ซึ่งใหญ่มาก การเข้าพักต้องซื้อแพคเก็ต รวมทุกสิ่ง ที่พัก อาหาร 3 มื้อ นวด 90 นาที รวมมินิบาร์ รวมเสื้อให้ใส่เหมือนชุดยูกาตะที่ญี่ปุ่น แพคเก็ตจะเริ่มที่ 2 คืน จะเห็นความเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจ

ต้องขอบคุณชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เห็นความสำคัญ เราได้รับผลิตภัณท์ทางการเกษตรในพื้นที่ และรับคนอยุธยามาทำงาน เราคิดว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยา เติบโตไปด้วยกัน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ