X

ม.ราชภัฎกรุงเก่าชื่นชมผู้ว่าฯภานุ ให้แนวคิด SDU ดูแลศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา-ม.ราชภัฎ ชื่นชมผู้ว่าฯภานุ แย้มศรี ให้แนวคิดรูปแบบ SDU สานต่อ ดูแลศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นแหล่งเรียนรู้ทรงคุณค่า         จากการที่นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา มีความพยายามผลักดันให้ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นอย่างจริงจัง  ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากร เปิดเผยว่า รู้สึกประทับใจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ภานุ แย้มศรี ที่ท่านได้เขียนหนังสือ และมีเจตนานำรายได้เป็นส่วนหนึ่งให้กับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ทำให้หลายภาคส่วนตื่นตัวในการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผู้ว่าฯได้ฝากแนวคิดไว้ก่อนเกษียณอายุราชการรองอธิการบดี เปิดเผยต่อด้วยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้แนวคิดในการดูแลร่วมกัน โดยท่านผวจ.บอกว่ามันมติครม.ได้ให้มหาดไทยดูแล ปกครองเป็นผู้อำนวยการศูนย์ การที่จะให้มหาวิทยาลัยราชภัฎหรือหน่วยงานใดมาดูแล ก็ต้องแก้ไขกฎหมายในระดับรัฐบาล แต่หากราชภัฎมีแผนที่จะทำอะไร ก็ให้ทำเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม่ได้เลย ความหมายคือกรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่มหาดไทย แต่การบริหารจัดการการช่วยกันดูแลมีส่วนร่วมให้มหาวิทยาลัยราชภัฎฯดูแลได้ ข้อติดขัดจริงๆ การถ่ายงบประมาณที่จะเข้าทำอะไรนั้น ท่านผวจ.ให้ราชภัฎฯทำเป็นศูนย์การศึกษา ศูนย์นานาชาติ เป็นห้องสมุด แอร์เสีย แต่ทางราชภัฎก็ไม่สามารถตัดงบประมาณเข้าไปดูแลได้ เนื่องจากไม่ใช่ทรัพย์สินของหน่วยงาน มีข้อจำกัดแค่นี้ แทนที่จะเทงบประมาณ ก็ติดขัดเรื่องการให้งบประมาณข้ามหน่วยงาน

นายภานุ ยังแนะนำด้วยว่า จังหวัดฯก็คงจะต้องหาภาคีการมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณ ซึ่งจังหวัดก็ไม่สามารถของบประมาณได้ เนื่องจากสถานะของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นโครงสร้างที่ออกเป็นกฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวง เพื่อที่จะมีสถานะในการของบประมาณจากสำนักงบประมาณแผ่นดินได้ ซึ่งราชภัฎเห็นด้วย โดยท่านผวจ.ยังหารืออยากให้เป็นรูปแบบการบริหารจัดการแบบพิเศษ เหมือนหน่วยงานพิเศษ แบบ SDU (Service Delivery Unit  ) โดยเรียกภาษาไทย หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ที่มีลักษณะกึ่งอิสระแต่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นลักษณะคล้ายองค์การมหาชน แต่ไม่ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติให้ยุ่งยาก ออกเป็นแค่พระราชกฤษฎีกา เป็นมติครม. เพราะมติ ครม.มอบให้มหาดไทยดูแลอยู่แล้ว ลักษณะรูปแบบการจัดการพิเศษมีกฎหมายรองรับ แต่ก็ขึ้นกับมหาดไทย มีคณะกรรมการ มีมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะ เพราะภูมิภาคไม่มีใครมีอำนาจเกินมหาดไทย

ดร.ธาตรี ยังกล่าวด้วยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฯมีเจตนาให้เป็นรูปแบบการจัดการพิเศษ อยากให้มีสถานะบทบาทรับงบประมาณได้ แต่ยังเป็นไม่ได้ เนื่องจากไม่มีการรับรองว่าเป็นหน่วยงานแบบไหน เป็นเพียงหน่วยงานฝากไว้กับมหาดไทย และอยู่กับทางจังหวัดดูแล รูปแบบที่ผู้ว่าฯแนะนำการจัดการแบบพิเศษ หรือ SDU  ดีมาก และน่าสนใจมาก ในทางวิชาการตนเห็นด้วยล้านเปอร์เซ็น พร้อมที่จะนำเสนอเป็นบทความ สนับสนุน ท่านผวจ.ได้ประชุมในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา โดยทางราชภัฎจะทำหนังสือและบทความเสนอให้ส่วนราชการได้รับรองเป็นหน่วยบริการพิเศษ หรือ SDU ตามแนวคิดผู้ว่าฯ เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนต่อไป

สำหรับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หรือ SDU นั้น เป็นรูปแบบหน่วยงานที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาแนวทางการจัดรูปแบบหน่วยงานของรัฐ เพื่อการส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการตามเจตนารมณ์และเงื่อนไขตามมาตรา 3/1 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ได้กำหนดขึ้นโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548 การบริหารงาน อาจดำเนินการในรูปของคณะกรรมการอำนวยการหรือคณะกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานแม่ต้นสังกัด โดยให้มีผู้อำนวยการซึ่งผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะต้องมีอิสระความคล่องตัวในการจัดโครงสร้างองค์กร อัตรากำลังและค่าตอบแทนของตนได้เองตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหรือคณะกรรมการบริหาร หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานแม่สุดแล้วแต่กรณี

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ