มทร.สุวรรณภูมิหนุนตลาดประชารัฐเป็นตลาดเกษตรปลอดภัย

พระนครศรีอยุธยา-มทร.สุวรรณภูมิจับมือศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนงานวิจัยส่งเสริมตลาด ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต ตลาดประชารัฐ เป็นตลาดเกษตรปลอดภัย

ที่ตลาดฟาร์มเมอร์มาเก็ต หรือตลาดประชารัฐ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น.ส.ปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตัวแทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคี อาจารย์ศศิวัลย์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม พร้อมทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เยี่ยมชมตลาดแห่งนี้

ผศ.สาลินันท์ เปิดเผยว่า ทั้งนี้หลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับการอนุมัติโครงการวิจัยแผนบูรณาการ นวัตกรรมอหารเพื่อสุขภาพและการยกระดับสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว)  ซึ่งนายศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับผิดชอบแผนงาน การสร้างกลไกการตลาดอาหารปลอดภัย และแผนงาน ต้นแบบในการทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบตลาดมาตรฐานเกษตรและอาหารปลอดภัย ระบบเครือข่ายเกษตรกร และต้นแบบในการทำระบบตรวจสอบ ย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการตลาดให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความแตกต่างของอาหารปลอดภัยและเกษตรปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป การสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยและเกษตรปลอดภัยที่มีความเข้มแข็ง สร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเกษตรปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับ รวมถึงการสร้างต้นแบบในการทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ โดยการส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตให้สามารถนำระบบดังกล่าวมาใช้ได้จริง เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

นายศุภกร กล่าวว่า การทำงานวิจัยดังกล่าว เป็นการสร้างต้นแบบตลาดมาตรฐานเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทประชารัฐสามัคคี และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในการนำสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรในเครือข่าย รวมถึงผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารปลอดภัย จากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้ามาวางจำหน่ายภายในตลาดประชารัฐสามัคคี เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้ถึงกลุ่มผู้บริโภคมีแหล่งจำหน่ายอาหารปลอดภัยที่เลือกซื้อได้ง่ายขึ้น  การสร้างต้นแบบตลาดมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยการจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาล อาหารให้กับผู้ประกอบกิจการร้นอาหารและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 1 รุ่น คือกลุ่มผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาภายในจังหวัดพะนครศรีอยุธยา จำนวน 250 ราย และได้ดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมกลุ่มผู้ประกอบกิจการร้นอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ภายในศูนย์การค้าอยุธยซิตี้พาร์ค จำนวน 300 ราย รวมจำนวนผู้เข้าร่วมและผ่านการอบรม ซึ่งได้รับการรับรองจากกรม กระทวงสาธารณสุขทั้งสิ้น 550 ราย ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่าย อาหาร พ.ศ. 2561

การสร้างต้นแบบในการทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (OR Trace On Cloud) โดยมีเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าทั้งที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยและอยู่ระหว่างการยื่นขอการรับรองมาตรฐานเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวน 37ราย โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานมาตฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ถ่ายทอดความรู้ และทักษะต่าง ๆ จนเกษตรกรสามารถนำมาใช้งานได้จริง ซึ่งภายหลังจากการอบรม เกษตรกรได้นำระบบมาใช้ในการประกอบกิจการ ภายในตลาดประชารัฐสามัคคีอีกด้วย

นางสาวปภาวี เปิดเผยด้วยว่า แนวทางตลาดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตที่ดำเนินการมาแล้ว 3 ปี แต่หลังจากธันวาคม 63 ยอดการจำหน่ายเริ่มดีขึ้น โดยทางห้างก็มีส่วนร่วม ซึ่งตอนนี้มุ่งทำให้ร้านค้าที่มีอยู่แข็งแรง การที่มทร.สุวรรณภูมิมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ทันสมัย การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับต่างๆ ทำให้ลูกค้ามันใจมากขึ้น และอยากที่จะซื้อสินค้ามากขึ้น สิ่งที่ต้องรักษาคือมาตรการนิวนอร์มอล และการรักษามาตรฐานที่ทำอยู่ให้ต่อเนื่อง ซึ่งตลาดประชารัฐที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์

อาจารย์ศศิวัลย์ กล่าวว่าการดำเนินการเราได้มีการรวมตัวนักวิจัยลงพื้นที่ ไปดูพื้นที่จริงกับเครือข่ายเกษตรปลอดภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูแหล่งการผลิตที่สามารถส่งได้ แต่ก็พบว่าไม่ค่อยมีแหล่งใหญ่ โดยจะมีหลักๆอยู่ลาดบัวหลวง ผักไห่ บ้านแพรก ที่พบจะเป็นที่ส่งเสริมปลูกเพื่อการท่องเที่ยว จากการลงพื้นที่ได้ดูกลุ่มเป้าหมายตั้งตลาด เช่นนากรุงเก่า ตลาดชุมชน แต่กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถทำให้ตลาดยั่งยืนได้ จึงได้มาดำเนินการที่ตลาดประชารัฐ ซึ่งตรงกลุ่มเป้าหมายเดียวกันในการส่งเสริมเป็นตลาดต้นแบบอาหารปลอดภัยต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ