X

มทร.สุวรรณภูมิส่งเสริม”เกษตรและอาหารปลอดภัยยุคโควิด”

พระนครศรีอยุธยา-มทร.สุวรรณภูมิ จัด”เกษตรและอาหารปลอดภัย ยุคโควิด สำคัญไฉน”ภายใต้แผน  บูรณาการ”นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและการยกระดับสินค้าเกษตรสู้อาหารปลอดภัย ตลอดโซ่อุปทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หวังให้ความรู้การผลิตอาหารเกษตรปลอดภัย

ชีวิตวิถีใหม่ของคนไทยต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน รับผิดชอบตนเองและครอบครัวและคนรอบข้าง ปฎิบัติตามกฎระบบของสังคมภายใต้กฎระเบียบ”นิวนอร์มอล” หลากหลายองค์กรพยายามมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดมาตราฐานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของต้นทาง หรือการผลิตอาหารให้มีมาตรฐาน จีเอพี

รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี ผู้อำนวยการแผนบูรณาการวิจัย หัวหน้าแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เปิดเผยว่าในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ได้จัดโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย ยุคโควิด สำคัญไฉน ภายใต้แผนบูรณาการ “นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและการยกระดับสินค้าเกษตรสู่อหารปลอดภัย ตลอดโช่อุปทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีเป็นประธาน ณ อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ภายในมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 9.00 น.จนถึง 16.30 น.ประกอบไปด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ จากผู้นำกลุ่มเกษตรกร ในหัวข้อ”เกษตรและอาหารปลอดภัย ยุคโควิด สำคัญไฉน” โดยเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถเจ้าของผลิตภัณท์และเจ้าของผลผลิตที่มีมาตราฐานรับรองความปลอดภัย อีกทั้งการออกบูทแสดงผลผลิต จากสถานที่ต่างๆ เฃ่น ผลผลิตพืชผักส่งออกต่างประเทศ ของนายบัญชา พวงสวัสดิ์ ตัวแทนเกษตรกรตำบลสิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง ซึ่งผลิตผักนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นกระเพรา ผัดนานาชนิด เพื่อส่งต่างประเทศ ซึ่งผู้มาร่วมงานจะได้ทราบว่าการผลิตต้องมีเกณท์มาตรฐานอย่างไร ว่าที่ ร.ต.กิติศักดิ์ เขนยทอง เกษตรกรสวนๆผ่ ยายลี ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา ที่ปลูกผักนานาชนิด นางปราณี นาคน้อม ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเทียน และปลุกผัก  ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา นายสุนทร แววมะบุตร ผุ้นำกลุ่มเกษตรกรบ้านสวนเกษตร ฟาร์มของเรา อ.บ้านแพรก และนางสาวอรอารีย์ คงเกษตร ซึ่งเป็นตัวอย่างของการจัดการ โคก หนอง นา ที่ได้รับการยอมรับ นางเกสินี เสถียรพจน์ ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา ปลูกผัดปลอดสารพริก และผักทำสลัด นายอภิชาต โรจนสิต ตัวแทนเกษตรกร นาทิพย์เกษม อ.บางปะอิน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีผลิตภัณท์ปลา น.ส.จำลอง จักรกร ตัวแทนชาวบ้านสามเรือน ต.สามเรือน อ.บางปะอิน ตัวแทนกลุ่มเพาะเห็ดตับเต่า นางสุรินทร์ ทองรักษ์ ตัวแทนเกษตรกร ต.นาคู อ.ผักไห่

ซึ่งนอกจากนำผลผลิตมาแสดงแล้ว ยังมีการตรวจสารพิษตกค้างในพืช โดยใช้ Test kis วิเคราะห์น้ำหาแอมโมเนีย ความเป็นกรด ด่าง และค่าการนำไฟฟ้า สาธิตการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณท์ชุมชนสู่มาตรฐาน การรับรู้อาหารปลอดภัย และชมตลาดเกษตรปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมดังกล่าว

รศ.ดร.รวีวรรณ ยังกล่าวด้วยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเปิดตัวนักวิจัยให้ได้มีโอกาสพบปะกับผู้ผลิต อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการผลิต และวางแนวทางในการถนอมอาหาร ยังไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร เกษตรกรใช้สารเคมีน้อยลง อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพสู่ท้องตลาด อันเป็นความจำเป็นในช่วงวิกฤตโควิดด้วย

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ