“อยุธยาซิตี้พาร์ค ชูมาตรการ “5 ใจ” สร้างความเชื่อมั่น

พระนครศรีอยุธยา-ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ปลอดภัยทุกพื้นที่ ด้วยมาตรการ “5 ใจ ห่วงใยสุขภาพ” ของร้านค้าและผู้มาใช้บริการ  เพื่อเตรียมความพร้อมภายหลังรัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนให้ศูนย์การค้าฯ เปิดบริการ

หลังจากที่ได้มีการคลายล็อคในระยะที่ 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ซึ่งนับว่าเป็นสถานประกอบการสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดฯที่มีประชาชนไปใช้บริการกันจำนวนมาก  นางปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ ผู้ประกอบการ พนักงานร้านค้า รวมถึง เจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าฯ  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการมาใช้บริการและประกอบกิจการภายในศูนย์การค้าฯ  และเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทางหนึ่ง จึงได้จัดทำมาตรการเข้มข้นด้านสุขอนามัย “อยุธยาซิตี้พาร์ค 5 ใจ ห่วงใยสุขภาพ” ตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เน้นให้ครอบคลุมทั้งด้านความสะอาด ความปลอดภัย การเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งแต่ละมาตรการมีรายละเอียด ได้แก่

มาตรการที่ 1. “อุ่นใจ” กับการคัดกรอง ซึ่งเป็นจุดแรกในการบริการ ทางศูนย์การค้าฯ ได้เน้นย้ำการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานร้านค้า และผู้มาใช้บริการทุกท่าน ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าฯ ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริการมีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาขึ้นไป จัดเตรียมพื้นที่รองรับแยกออกจากผู้ใช้บริการปกติ และจัดทำแบบคัดกรองประวัติเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นจัดส่งให้สำนักงานสาธารณสุขเป็นข้อมูล และทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ณ จุดคัดกรอง ต้องสวมหน้ากากอนามัย, หน้ากาก Face Shield และสวมถุงมือทุกครั้ง พร้อมบริการน้ำยาแอลกอฮอล์ล เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดคัดกรอง เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ

มาตรการที่ 2. “ใส่ใจ” กับความสะอาดทุกจุดภายในศูนย์การค้า ซึ่งเป็นหัวใจหลัก ทางศูนย์การค้าฯ จัดให้มีการทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์, ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัส ทุกๆ 30 นาที, เช็ดทำความสะอาดสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ทุก 1 ชั่วโมง, บัตรจอดรถทุกใบทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนและหลังการให้บริการ, ตั้งจุดบริการน้ำยาล้างมือ,เจลแอลกอฮอล์ลให้กับผู้มาใช้บริการบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ บริเวณทางขึ้น-ลง บันไดเลื่อน, หน้าลิฟท์, เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องบริการพิเศษ อาทิ ห้องละมาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกๆ 3 ชั่วโมง

มาตรการที่ 3. “มั่นใจ” กับมาตรการ Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ ตั้งแต่จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ, เคาน์เตอร์แคชเชียร์, เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์, จุดนั่งพัก, จัดจุดยืนในลิฟท์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล, การใช้บันไดเลื่อน เว้นระยะห่าง 2 ขั้น, จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องน้ำและจัดจุดยืนขณะรอใช้บริการห้องน้ำ และสำหรับร้านค้าที่บริการ Take Away และ Delivery Man ต้องจัดพื้นที่นั่งรอ, จัดคิวรับสินค้าหน้าร้าน เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

มาตรการที่ 4. “สบายใจ” กับมาตรการลดการสัมผัส ได้ติดตั้ง Protection Shield (ฉากกั้น) ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และศูนย์อาหาร พร้อมแนะนำให้จุดแคชเชียร์ทุกร้านค้าบริการถุงใส่เงินทอนให้กับลูกค้าทุกครั้ง หรือแนะนำให้ใช้ระบบการชำระค่าบริการผ่าน E-Payment / Prompt Pay / QR Code

มาตรการที่ 5. “เข้าใจ” กับการสร้างและการตอกย้ำจิตสำนึก ในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้า และผู้ใช้บริการ ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล และการดูแลปฏิบัติตนให้ห่างจากเชื้อไวรัส รวมทั้งการเผยแพร่มาตรการ “5 ใจ ห่วงใจสุขภาพ” ของศูนย์การค้า โดยผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง

และสิ่งที่ต้องเน้นย้ำ เห็นจะเป็น มาตรการ “ร่วมใจ” การขอความร่วมมือกับลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคน ในการสวมใส่หน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ในการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณประตูทางเข้า รวมถึงการเข้าใช้บริการภายในร้านค้า, พื้นที่โปรโมชั่นทุกพื้นที่  ต้องเว้นระยะห่าง 1 คน ต่อ 1 เมตร โดยยึดมาตรการ Social Distancing เป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ศูนย์การค้าฯ ยังได้จัดทำ “มาตรการปฏิบัติสำหรับร้านค้า” เพื่อเป็นแนวทางให้ร้านค้าประเภทต่างๆ ได้ปฎิบัติตามกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ อาทิ ทุกร้านจะต้องมีการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ, มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ, กำหนดเส้นทางเข้า-ออกร้านอย่างชัดเจน, พนักงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะให้บริการ และทำความสะอาดพื้นที่ภายในร้านทุก 3 ชั่วโมง และจุดสัมผัสทุก 1 ชั่วโมง กรณีส่วนของ ร้านอาหาร ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ กำหนดจุดนั่งคอยให้บริการ 1 เมตร/1 ที่นั่ง รวมทั้งการจัดโต๊ะนั่งรับประทานอาหารต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ต่อ 1 คน และมีฉากกั้น (Table Shield) นอกจากนี้ ร้านค้าต้องรักษาความสะอาดอุปกรณ์ปรุงอาหาร อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารก่อนนำมาใช้บริการ รวมไปถึงอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารจะต้องมีวัสดุห่อหุ้มให้ถูกสุขลักษณะ ต้องจัดเก็บให้ถูกสุขลักษณะ และบริเวณเคาน์เตอร์แคชเชียร์ให้มี  Protection Shield (ฉากกั้น) เว้นระยะห่าง 1 เมตร ต่อ 1 คน

ร้านทำผม (Salon) และร้านเสริมความงาม (Beauty) ให้ร้านค้าควรนัดหมายลูกค้าล่วงหน้าเพื่อจัดคิวการให้บริการและควบคุมปริมาณลูกค้าที่เข้ารับบริการ และงดการสนทนาในขณะให้บริการ เมื่อมีผู้มาใช้บริการให้จัดที่นั่งรอเว้นระยะห่าง 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง รวมไปถึงเว้นระยะห่างของเก้าอี้ตัดผม สระผม เก้าอี้นวด ให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ในส่วนของการรักษาความสะอาด ให้ทำความสะอาดห้องบริการ เก้าอี้ให้บริการ เก้าอี้นั่งรับรองลูกค้า และเช็ดอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกครั้งก่อนและหลังให้บริการคนต่อไป

ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจัดทำขึ้นนั้น เพื่อความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกมิติ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกท่านที่มาใช้บริการหรือปฏิบัติงานที่ศูนย์การค้าฯ ได้รู้สึกปลอดภัย อุ่นใจ สบายใจ และมั่นใจได้ว่าศูนย์การค้าฯ พร้อมเปิดให้บริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัย และร่วมใจก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

 

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น