พ่อเมืองกรุงเก่านำพ่นยาฆ่าเชื้อ ประกาศปิด 14 วันสถานบันเทิงบริการ

พระนครศรีอยุธยา-พ่อเมืองเน้นย้ำทุกที่ต้องช่วยกันป้องกัน เจ้าหน้าที่นำน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นอาคารศาลากลางและสถานที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการ  ประกาศปิด 14 วันสถานบันเทิงและบริการ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างความเชื่อมั่นทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญและมีความห่วงใยประชาชน จึงได้ให้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดย พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ นำอุปกรณ์ฉีดพ่นไบโอฆ่าเชื้อไวรัส มาพ่นที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า COVID 19 และมีมาตรการเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID 19 เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า วันนี้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และให้ข้าราชการทุกส่วนงานที่ปฏิบัติงานบนศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใส่หน้ากากอนามัย ทุกคน พร้อมดำเนินการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่มารับบริการในสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือบริการตามจุดต่างๆ ของหน่วยงาน และมีนโยบายในการทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดที่ต้องสัมผัส เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มลิฟท์ และห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

โดยในวันนี้ ได้จัดกิจกรรม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ทั้ง อาคาร 4 และอาคาร 7 ชั้น เพื่อความเชื่อมั่นในการทำงาน ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ได้มีการประชาสัมพันธ์และให้ทางอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ได้ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำทำ Big Cleaning พร้อมกันทั้งจังหวัดเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมันให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล่าสุด  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 983/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยมีใจความว่า ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแล้วนั้น เพื่อให้การกำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว จำกัดการชุมนุมของประชาชน และสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดของโรคขยายไปในวงกว้าง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว 1681 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1.ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2563 ดังนี้

1.1 สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

1.2 ร้านคาราโอเกะที่นอกเหนือจากข้อ 1.1

1.3 ร้านเกม ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551

1.4 ร้านนวดแผนโบราณ/อบสมุนไพร หรือนวดอย่างอื่น เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

1.5 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

1.6 สถานที่ออกกำลังกาย (Fitness Center)

2.ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ดังนี้

2.1 สนามมวย

2.2 สนามชนไก่

2.3 สนามประลองไก่ หรือสถานที่ซ้อมประลองไก่

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

3.มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในสถานที่ประกอบการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีพนักงานจำนวนมาก มีข้อแนะนำให้เข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยงในโรงอาหาร โดยเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหาร เพื่อลดความแออัด หรือจัดที่นั่งรับประทานอาหารให้หันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน หรือทิ้งระยะห่าง 1 เมตร รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ในระหว่างปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมร่วมกัน

4.การจัดกิจกรรมที่จะต้องมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก และผู้จัดจะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ของหน่วยงานหรือพื้นที่สาธารณะในความรับผิดชอบของหน่วยงาน หรือการอนุมัติ อนุญาต สนับสนุนการจัดงาน เช่น การขอใช้สถานที่ การขอใช้ทาง การขอใช้เสียง ฯลฯ ให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตอย่างเข้มงวด รวมทั้งแนะนำให้ผู้จัดงานเลื่อนการจัดงาน หรือหากจำเป็นต้องจัด ให้มีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น