กรุงเก่าสร้าง”วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”หวังเครือข่ายฟื้นฟูสังคม

พระนครศรีอยุธยา-ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน จัดอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีด้านวิชาการ สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมเดอะคาวาลิคาซา รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีด้านวิชาการ สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี กว่า 100 คน นายภานุ ได้ให้แง่คิดเรื่องของสถาบันครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการเป็นตัวอย่างให้ลูกๆได้จดจำ ปัจจุบันนี้การเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่สมัยใหม่ ไม่ประณีต ซึ่ง รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ยังได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในปัจจุบัน ซึ่งมีแง่คิดที่น่าสนใจ โดยการอบรมจะใช้เวลาอบรม 2 วัน

นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ กล่าวว่า ในการจัดอบรม วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง รุ่นที่ 1 ปี 2563 ครั้งนี้ เป็นกระบวนการหนึ่งของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ซึ่งศูนย์คุณธรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลดำเนินกิจกรรมในองค์กร สร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเชื่อมโยง บูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันในระดับองค์กร พื้นที่ และสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม   

นอกจากนี้ ศูนย์คุณธรรมได้มุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ เข้ามามีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล งานวิจัย หรือองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน และสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม เสริมสร้างบทบาท ภารกิจของภาคีความร่วมมือด้านวิชาการ ในการเป็นแหล่งค้นคว้า รวบรวม สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัดนำสู่การขับเคลื่อนคุณธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นพื้นที่เรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมในอนาคตมีระยะเวลาดำเนินงานร่วมกันภายใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งจะมีการวางแผนการดำเนินการร่วมกันในระยะต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น